Bí quyết nhận sự sống đời đời… Phải ăn và uống bánh và rượu nho Lễ Vượt Qua

Sự sống đời đời, ai ban cho?

Sự sống đời đời. Hết thảy nhân loại đều mong ước. Tuy nhiên, sự sống đời đời không phải là thứ ban cho bất kỳ ai. Cũng giống như Đức Chúa Trời đã cứu rỗi người dân Ysơraên vào thời Xuất Êdíptô, duy chỉ Đức Chúa Trời mới có thể ban cho chúng ta sự sống đời đời cùng sự cứu rỗi.

“Nhưng chúng ta biết Con Ðức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết Ðấng chân thật, và chúng ta ở trong Ðấng chân thật, là ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Con của Ngài. Ấy chính Ngài là Ðức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời.”

Phương pháp nhận lãnh sự sống đời đời, “thịt và huyết của Đức Chúa Jêsus”

giao ước mới Lễ Vượt QuaVậy, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống đời đời bằng phương pháp nào? Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự cứu rỗi bởi huyết của Đấng Christ mà được biểu tượng bởi huyết của chiên con Lễ Vượt Qua (I Côrinhtô 5:7), mà thông qua đó Ngài đã cứu rỗi người dân Ysơraên vào thời Xuất Êdíptô.

“Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống.”

Đức Chúa Jêsus đã hứa bánh ăn vào Lễ Vượt Qua là thịt của Ngài, rượu nho uống vào Lễ Vượt Qua là huyết của Ngài.

“… Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua… Khi đương ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.”

Sở dĩ chúng ta muốn được nhận thịt và huyết của Đức Chúa Jêsus thông qua Lễ Vượt Qua là vì Đức Chúa Jêsus, là Đấng Sự Sống, đã ban cho chúng ta lời hứa rằng khi chúng ta “ăn thịt và uống huyết của Ngài thì sẽ được sống đời đời”.

Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết của Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu.”(Giăng 6:53), vậy nếu chúng ta không giữ Lễ Vượt Qua thì làm sao có thể nhận được sự sống đời đời mà Ngài đã hứa đây?

Một tên gọi khác của Lễ Vượt Qua là “giao ước mới”

Và Đức Chúa Jêsus đã gọi Lễ Vượt Qua là giao ước mới.

“Đến ngày lễ ăn bánh không men, là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ Vượt qua, … Đến giờ, Ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt qua nầy với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn… Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra.”

Đức Chúa Jêsus đã hứa ban cho chúng ta sự sống đời đời thông qua Lễ Vượt Qua giao ước mới.