Ngày Sabát và thờ phượng Chủ nhật

Lịch sử biến đổi ngày Sabát – Sự tôn kính thần mặt trời của La Mã

“Ngày Sabát là ngày thứ bảy, đúng là Thứ Bảy. Hội Thánh Sơ Khai đã giữ ngày Sabát đặng làm nên ngày thánh theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:2, 18:4). Vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu xem vì sao hầu như mọi hội thánh vào ngày nay giữ lễ thờ phượng vào Chủ nhật.

Cơ Đốc giáo sơ khai đã được bắt đầu và phục hưng từ Giêrusalem, rồi được truyền bá tới khu vực Tiểu Á, là nơi gần Ysơraên, đến Macedonia và La Mã. Trong quá trình ấy, Cơ Đốc giáo đã không thể tránh được sự cọ xát với tôn giáo của La Mã.

Hoàng thất La Mã hết sức ghen ghét những người Giuđa, là những người tin vào Do Thái giáo. Tại vì theo quan điểm của những người La Mã có tôn giáo tin vào đạo đa thần, họ không thể hiểu được những người Giuđa tin vào một Đấng, là Đức Giêhôva, và cũng là vì những người Giuđa đã thường xuyên không theo mệnh lệnh của La Mã bởi cớ tín ngưỡng.”

“Thế mà Cơ Đốc giáo cũng là tín ngưỡng thần duy nhất, tin vào Đức Chúa Jêsus là Đấng Cứu Chúa, và giữ Thứ Bảy là ngày Sabát giống như những người Giuđa, cho nên những người La Mã đã coi Cơ Đốc giáo là một giáo phái của Do Thái giáo. Do đó, các tín đồ hội thánh ở La Mã không thể tránh bị ngược đãi, đã cố gắng để làm cho người ta nhận thức rằng Cơ Đốc giáo khác với Do Thái giáo, và trong quá trình ấy, họ đã chấp nhận Chủ nhật của những người La Mã làm ngày thờ phượng.

Chủ nhật (Sunday) là ngày tôn kính mặt trời của đạo Mithra (thần mặt trời) của La Mã. Đạo Mithra đã vào La Mã lúc khoảng thế kỷ thứ 1 TCN, là tôn giáo đã phái sinh từ đạo Zoroaster của Pherơsơ, và đã được tôn thờ nhiệt huyết trong giới quân nhân vì đã được miêu tả như “thần bất khả chinh phục” hoặc “thần trẻ bất diệt”. Khi Cơ Đốc giáo được truyền bá tới La Mã thì đạo Mithra đã được nâng cấp trở nên thần bảo hộ của đế quốc cùng hoàng đế, và trở nên tôn giáo có quyền hành nhất tại La Mã. Hội thánh La Mã đã chấp nhận Chủ nhật của đạo Mithra làm ngày thờ phượng, để thoát ra khỏi sự bắt bớ của những người La Mã.”

Constantine và Pháp lệnh nghỉ Chủ nhật

“Vào khoảng thế kỷ thứ 2, chỉ có mỗi hội thánh La Mã và một số hội thánh dưới quyền hành của hội thánh La Mã mới chấp nhận lễ thờ phượng Chủ nhật, còn Hội Thánh Đông phương có trung tâm là Giêrusalem đã giữ ngày thứ bảy – Thứ Bảy, là ngày Sabát theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Song, vào năm 313 SCN, Cơ Đốc giáo đối mặt với cuộc thay đổi to lớn do hoàng đế Constantine đã tuyên bố Pháp lệnh Milan, là nội dung công nhận mọi tôn giáo đều bằng nhau.

Sau khi tuyên bố Pháp lệnh Milan, Constantine tiến hành chính sách ủng hộ Cơ Đốc giáo bằng cách ban các loại đặc quyền cho những người có chức sắc trong hội thánh, và hỗ trợ thành lập Hội Thánh v.v… Dầu vậy, ông đã không thay đổi tôn giáo sang Cơ Đốc giáo hoàn toàn. Ông đã hiểu rằng Đấng Christ là thần đồng nhất với thần Mithra – thần mặt trời mà ông ta đã yêu thích nhất, và cho đến khi chết, ông đã sở hữu chức vị thầy tế lễ phượng phẩm tối cao trong giới tôn giáo La Mã, là “Pontifex Maximus”. Cuối cùng, có thể thấy được rằng ông ta đã chọn Cơ Đốc giáo nhằm mục đích chính trị để thống nhất toàn đế quốc thành một. Dựa trên tư tưởng như thế này, về sau, Constantine tuyên bố Pháp lệnh nghỉ làm việc vào Chủ nhật.”

““Mọi quan án, thị dân và người thợ phải nghỉ vào Chủ nhật – là ngày mặt trời tôn nghiêm!”
Bộ luật Justinianus III xii 3, Sắc lệnh của Constantine

“Constantine Đại đế đã ra lệnh đầu tiên làm cho nghỉ việc nhà nước và việc tư pháp vào Chủ nhật, và cấm huấn luyện tại quân đội hoặc xem biểu diễn vào ngày này. Tuy nhiên, vua đã không chuyển mọi chế độ ngày Sabát của Cựu Ước sang Chủ nhật. Ở phương Đông, giữ Thứ Bảy là ngày Sabát.”
─ Lịch sử hội thánh p.145, Nhà văn hóa Sejong phát hành

“Tuy nhiên, có lẽ ý nghĩa quan trọng nhất của chính sách này là việc ban hành pháp lệnh qui định Chủ nhật là ngày thờ phượng vào năm 321… Đáng chú ý là tuy ngày đó được mô tả không có tên gọi của Cơ Đốc giáo, nhưng đơn giản là ngày đáng tôn kính, và không ngoại đạo nào có thể phản đối được về điều này.”
─ J.W.C. Wand, A History of the Early Church to A.D. 500″

“Đây là quá trình ngày tôn kính mặt trời biến thành ngày thờ phượng của Cơ Đốc giáo. Pháp lệnh nghỉ Chủ nhật được tuyên bố vào năm 321 SCN đã mang lại kết quả làm cho vị trí của hội thánh La Mã trở nên kiên cố hơn. Do hoàng đế đã bởi quyền uy của mình, cưỡng ép quy định mọi thị dân tại đế quốc nghỉ ngơi vào Chủ nhật, nên các Hội Thánh Đông phương vốn tuân thủ ngày Sabát cũng không thể không theo phương thức của hội thánh La Mã. Những người muốn gìn giữ lẽ thật đã trốn mình trong sa mạc hay trên núi để cố giữ lễ thờ phượng ngày Sabát, nhưng đã không thể ngăn được lễ thờ phượng Chủ nhật lan rộng sang mọi hội thánh. Lễ thờ phượng Chủ nhật đã được bắt đầu như thế này, và nối tiếp cho đến ngày nay.

Song, dầu nhiều hội thánh giữ, nhưng ngày tôn kính mặt trời không thể biến thành ngày thờ phượng của Đức Chúa Trời đâu. Điều răn của Đức Chúa Trời không thể bị thay đổi tùy ý của loài người bởi bất cứ lý do nào.”

“Khải Huyền 22:18-19 “Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Ðức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Ðức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.”

Đức Chúa Trời đã đến thế gian này theo lời tiên tri, bày tỏ lẽ thật đã bị giấu kín trong sự tối tăm ra trên toàn thế giới, và cho biết ngày thờ phượng chân thật mà chúng ta phải giữ lấy. Lễ thờ phượng ngày Sabát mà Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang giữ vào ngày thứ bảy – Thứ Bảy, đặng làm nên ngày thánh, chính là lẽ thật thuần khiết của Hội Thánh Sơ Khai mà Đấng Christ Tái Lâm đã hồi phục lại.”

69 comments

Cả thế gian đang giữ ngày chủ nhật nhưng đó không phải là sự dạy dỗ của DCT, ngày chủ nhật là ngày tôn kính thần mặt trời mà thôi không thể nào nhận lấy sự cứu rỗi, lẽ thật được dạy dỗ tại hội thánh của đức chúa trời

Thật cảm tạ Cha Mẹ đã đến thế gian nào dạy dỗ cho chúng con biết lẽ thật, ngày nay các nhà thờ đang giữ thờ phượng chủ nhật nhưng đó chỉ là điều răn của loài người không phải của DCT thì không thể nhận lấy sự cứu rỗi. Hội thánh của đức chúa trời là nơi duy nhất giữ thờ phượng sabat thứ 7

Nếu Đức Chúa Trời không đến lần nữa để tỏ ra sự thật này thì loài người sẽ chìm ngập trong sự giả dối mà không hề hay biết. Con xin cảm tạ Đức Chúa Trời Thánh Linh và Vợ Mới đã đến và bày tỏ về ngày Sabat – 1 trong những lẽ thật cứu rỗi của Ngài cho chúng con!

Đọc kt và xem lịch sử để đối chứng thì nhận ra Chúa Jesus đã giữ t7 chứ ko phải chủ nhật. Mà Ngài phán rằng “Như Ta đã làm gương cho các ngươi để các ngươi cũng làm như Ta đã làm cho các ngươi”. Nếu làm theo lời Chúa bị xem là tà đạo vậy không làm theo đc gọi là gì?

Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ là Đức Chúa Trời chân thật đã đến và bày tỏ cho chúng con biết về ngày Sabath Thứ Bảy là ngày chúng con được nhận định là dân tôc thánh thuộc riêng về Ngài. Xin cho chúng con luôn đi theo duy chỉ sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời đến cuối cùng chứ không theo đường lối và suy nghĩ của loài người!

Nếu tìm hiểu kỹ những lịch sử đã qua thì thấy được sự thật đang diễn ra bây giờ
hóa ra CHỦ NHẬT không phải là Chúa nhật xuất phát từ lời phán dặn của Chúa mà được lập ra bởi ông vua này, là Vua CHUYÊN GIA THỜ THẦN MẶT TRỜI nào đó mà không phải là Chúa.
Cảm giác của tôi bây giờ là ” Có một sự lừa dối không hề nhẹ” diễn ra trên tôi từ trước cho tới bây giờ mà tôi chưa kịp nhận ra.
Cảm ơn các bạn vì đã cho biết thông tin này. tôi sẽ nguyên cứu kỹ hơn nữa!

Nếu không có Đức Chúa Trời chân thật thì chắc chắn con sẽ bì lừa dối cho đến khi chết mà thôi
THẬT HẠNH PHÚC KHI CHÚNG CON SẼ ĐƯỢC NGHỈ NGƠI CÙNG VỚI NGÀI!
WE LOVE YOU!

Bài viết thật thuyết phục. Thông qua bái viết mà tôi biet duoc tại sao Công giáo giữ chủ nhật. Vậy HTCDCT là nơi duy nhất làm theo lời KInh Thánh!

Cảm tạ đời đời nên tình yêu thương vô đối. Cảm tạ Ngài đã đến để khôi phục lẽ thật sự sống và cho con biết phân biệt được

cảm tạ cha mẹ đã lập lại và ban cho chúng con lẽ thật lễ vượt qua giao ước mới, ba kỳ bảy lễ trọng thể. đề chúng con được nhận biết bao điều mầu nhiệm, sự tha tội. và bày tỏ cho chúng con hiểu được điều răn quý báu của chúa! con xin mãi mãi cảm tạ cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng đều tạ ơn chúa! amen!

Chúng ta bị lừa dối từ khi nào từ khi sanh ra đã sống trong sự giả dối rồi và còn thật nhiều người đã đi hết cả cuộc đời mà vẫn chứa biết được sự thật này.thật đau lòng thay.
Con CTCM vì đã cho con được quay lại thời kì xa xưa để thấy lịch sử đã làm thay đổi lẽ thật sự sống quý báu là ngày sabat. CM chính là sự sáng đến thế gian này để vạch trần sự giả dối sự tối tăm mà đã bị giấu suốt hàng ngàn năm qua.

BÀI VIẾT THẬT CHI TIẾT VÀ RÔ RÀNG. LỊCH SỬ THAY ĐỔI NGÀY SABAT THÀNH CN VÀO NĂM 321, TỨC LÀ SAU THỜI ĐẠI ĐỨC CHÚA JESUS VÀ CÁC SỨ ĐỒ́. CN KHÔNG PHẢI LÀ SỰ DẠY DỖ CỦA KINH THÁNH

Nghỉ t7 mới được phước chứ! Giữ chủ nhật gặp thần mặt trời thì sao gặp gỡ DCT được, tiếc cho ai đang giữ chủ nhật mà không biết lịch sử HT bị biến đổi. Vậy nên HTDCT có lẽ thật mới ra đi rao truyền nhiều như v

Thật bất ngờ ngày sabát trong kinh thánh là thứ 7 chứ không phải Chủ Nhật. Chỉ có duy nhất Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang gìn giữ sabát trong kinh thánh là Thứ 7.

Thật hạnh phúc vì mỗi ngày chúng con được cha mẹ dạy dỗ và bảo vệ lại để dành ngày sa bat thật phước lành cho chúng con bởi đó mà chúng con tin chắc rằng chúng con là con cái yêu dấu của ngài

Ngày Sabath mà kinh thánh phán dạy trong 10 điều răng là ngày thứ 7 hiện nay, Xem Kinh Thánh thì thấy ĐC Jesu đã giữ sabath và các Thánh Đồ Hội Thánh Sơ Khai vẫn giữ ngày sabath kể cả sau khi ĐC jesu thăng thiên.
Chủ nhật (là một hôm sau ngày SABATH) là ngày mà ĐC Jesu phục sinh sống lại chỉ là ngày thứ 1 trong kinh thánh tân ước có chép tạị sách Mac:16:1-9, ( Vậy chủ nhật là ngày thứ 1, thứ 2 là ngày thứ 2 , thứ 3 là ngày thứ 3, …thứ 7 là sabath kinh thánh phán dạy là thứ 7 như hiện nay ) . Vậy mà hội thánh Công Giáo và Tin Lành và tất cả các hội thánh trên thế gian ngày nay đều giữ chủ nhật (là ngày thứ 1, ngày thờ phượng mặt trời) bởi lẽ thật ngày sabath bị biến đổi vào năm 321 bởi âm mưu của CONSTANTIN đã biến đổi ngày thờ phượng mặt trời thành ngày thờ phượng của Cơ Đốc giáo . Cả thế gian đang bị lừa dối, nhưng phải làm theo lời kinh thánh phán dạy thì mới được cứu rỗi, ngày nay duy chỉ tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời giữ ngày sabath theo y nguyên sự dạy dỗ kinh thánh mà thôi, bởi Đấng An Xang Hồng chính là Đức Chúa Jesu tái lâm đã đến rồi và dạy dỗ lại lẽ thật sabath này, nếu Ngài ko đến thì chúng ta sẽ mãi sống trong sự giả dối và bị chết mất linh hồn mà thôi. Những ai đang tìm kiếm lẽ thật chân chính và khát khao giữ điều răng thật của ĐCT sẽ tìm đến với HTCĐCT mà thôi. Thật cảm tạ Đức Chúa Trời!

đó là lẽ thật và chúng tôi đang rao truyền về điều đó theo sự dạy dỗ trong kinh thánh, sự thật sẽ được phơi bày ra khắp đất

Nhờ Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem đã dậy dỗ cho chúng con biết lẽ thật về ngày thứ bảy Sa Bát chí thánh. Thật cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ

Đây là lý do vì sao ngày hôm nay nhiều người thấy lạ lẫm bởi việc giữ thờ phượng ngày thứ 7. Ma quỷ gian xảo đã thay đổi và phá bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng đến kì định thì luật pháp đã được Đấng An Xang Hồng_ Đấng Christ Tái Lâm khôi phục lại hết thảy

Lịch sử thế giới đã ứng nghiệm hoàn toàn theo như lời tiên tri của Đức Chúa Trời . càng nhìn qua lịch sử tôi lại càng nhìn thấy sự mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời ban cho

Sự biến chất của Cơ đốc giáo xưa đều bắt nguồn từ La Mã và cũng bởi quyền lực nơi đó mà đã ảnh hưởng đến lẽ thạt chân chính.

Ngày Sabbath là ngày thứ bảy, ngày cuối cùng trong tuần, Đức Chúa Trời quy định ngày này là ngày thánh và Ngài ban phước lành được nên thánh trong duy chỉ ngày này.
Còn ngày Chủ nhật là ngày đầu tuần và đứng sau ngày Sabbath. Hoàn toàn không có ý nghĩa gì khi dâng thờ phượng vào Chủ Nhật vì đây không phải ý muốn của Đức Chúa Trời song đó là do loài người tự áp đặt mà thôi.
Mong quý vị giữ gìn mãi mãi ngày thứ bảy Sabbath thánh mà Đức Chúa Trời đã đặt làm điều răn cho tất cả chúng ta

Thật đáng sợ, cảm ơn Hội Thánh Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự thật này, bày tỏ sự giả dối của việc thờ phượng ngày chủ nhật. Thât mong cả thế gian sẽ biét được ngày Sabat mới là luật pháp đúng đắn của Đức Chúa Trời và được giữ gìn để nhận phước lành!

Cảm tạ Cha Mẹ đã cho chúng con được nhận biết lẽ thật. Nhờ đó có thể dâng thờ phượng một cách đúng đắn và nhận lãnh được phước lành lớn lao thay.

OH…thì ra là luật pháp và điều răn của Chúa đã bị thay đổi như thế này, z mà từ trước đến giờ t vẫn cứ tưởng nhà thờ chỗ t mới là giữ theo kinh thánh, và mới là hội thánh do Đức Chúa Giesu dựng nên và các sứ đồ đã đi….ko ngờ Hội thánh đã bị thế tục hóa như z…. có hội thánh nào đang giữu thứ 7 theo kinh thánh không ạ???

Mưu kế của ma quỷ satan được lòng ghép vào âm mưu chính trị thật thâm hiểm. Chúng ta cần cảnh giác và ý thức nhiều hơn nữa về ý nghĩa và giá trị phước lành của Ngày Sabbath chí thánh mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ ban cho chúng ta, nhờ đó mới có thể dâng lên cảm tạ bằng tấm lòng biết ơn, vui mừng mà cố gắng gìn giữ cho đến cuối cùng được.
Cảm tạ Cha Mẹ dã cho chúng con được sinh ra vào thời đại cuối cùng. lúc mà mọi lời tiên tri được ứng nghiệm 1 cách trọn vẹn và rõ ràng!

Ngày Sabath Thứ Bảy mới là ngày thờ phượng Đức Chúa Trời, mới là lẽ thật chân thật. Loài người tự ý thay đổi luật pháp của Đức Chúa Trời rồi lại nói là Đức Chúa Trời ban cho. Như ở Ê-xê-chi-ên 13 : 6-7 rằng “Chúng đã thấy điều hư không và bói toán dối trá. Chúng nói rằng: “Đức Giê-hô-va có phán”, nhưng Đức Giê-hô-va đã không sai chúng, thế mà chúng mong Ngài làm cho lời chúng nói trở thành sự thật. Chẳng phải các ngươi đã thấy khải tượng hư không và bói toán dối trá khi các ngươi nói rằng: “Đức Giê-hô-va có phán”, mà thật ra Ta chưa hề phán sao?’”. Nếu vẫn cứ khăng khăng giữ ngày chủ nhật thì chỉ là đi theo loài người chứ không phải đi theo Đức Chúa Trời đâu. Cuối cùng chỉ là đi vào con đường diệt vong mà thôi.
Thật Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ! Bởi vì ma quỷ satan đã xóa bỏ đi ngày Sabath là ngày chúng con nhận biết Đức Chúa Trời, và lập nên một ngày như là ngày thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng thật ra là đang kéo người dân của Đức Chúa Trời đi đến con đường sự chết. Cảm tạ Cha Mẹ đã đến để chiếu ra sự sáng trong bóng tối để chúng con có thể nhìn thấy và phân biệt được đâu là sự giả dối và đâu là lẽ thật. Để giờ đây chúng con được nhận đầy dẫy phước lành thờ phượng ngày Sabath để dự phần vào sự nghỉ ngơi cùng với Cha Mẹ Đời Đời của chúng con.

Từ đầu Sáng thế ký cho đến cuối cùng Khải huyền luôn luôn ghi chép ngày thờ phượng Đức Chúa Trời là ngày Sabat tức ngày thứ bảy, chứ ko phải chủ nhật. Chủ nhật là ngày không hề tồn tại trong kinh thánh.

nếu không được mở tai mở mắt bằng lời lẽ chân thật mà Cha Mẹ ban cho thì chúng con vẫn đang mãi trong bóng tối và sự phạm phap, cảm tạ Cha Mẹ vì cho con biết luật pháp trọn vẹn của Ngài là ngày thứ 7

Cảm tạ Cha Mẹ đã đến và chiếu sự sáng lẽ thật ngày Sa-bátTthứ Bảy (không phải Chủ Nhật) làm lộ ra sự tối tăm giả dối và dẫn dắt chúng con đến kinh đô ánh sáng, Si-ôn, thành bền vững được dựng lên bằng lẽ thật của Cha Mẹ!

Thật phước lành thay khi trong thời đại cuối cùng này chúng con được giữ thờ phượng ngày Sabat là luật pháp mà chính Đức Chúa Trời ban cho. Thật tuyệt vời quá, Cảm tạ Cha Mẹ.

Hội thánh của Đức Chúa Trời là nơi duy nhất đang làm theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời trong Kinh thánh. Cho nên không ai có khả năng dùng kinh thánh nói Hội thánh của Đức Chúa Trời là tà đạo.

Thật đáng khiếp sợ,Đức Chúa Trời đã phán nếu thêm và bớt lời trong kinh thánh sẽ phải bị tai vạ và bị cất lấy cây sự sống. Sự thật là thứ 7 sabát chứ không phải chủ nhật. Trước giờ đi nhà thờ cứ giữ chủ nhật vậy bị lừa rồi ,hóa ra không những tôi không được phước mà phải chịu tai vạ sao. Tôi không muốn điều đó xảy ra với tôi và người thân.Tôi muốn đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời nơi đã cho tôi biết sự thật,và biết mình đã bị gạt bấy lâu nay và tôi muốn giữ ngày sabát t7 để được phước

Rõ ràng chủ nhật tức la ngay đầu tiên _ ngày thứ 1 và cũng la ngày xuất phát từ việc tôn thờ thần mặt trời của ngoại đạo ( sun_ mat trời day _ ngày)
Thế mà dám bỏ sabat thứ 7 ( cuối tuần) của Đức Chúa Trời đã lập ra
Chỉ duy nhất nơi giữ đúng điều răn từ DCT qua kinh thanh làm chứng nơi ấy mới có sự cứu rỗi thật
Phải đến Hội Thanh Của Đức Chua Trời thì thấy rõ mọi lẽ thật của kinh thanh và được gìn giữ là thế nào

Ngày Sabat là ngày thứ bảy chứ không phải là ngày chủ nhật! thật sự điều này không đơn giản 1 chút nào nếu có suy nghĩ sai lầm và không hiểu 1 cách đúng đắn về sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời cũng như giữ các điều răn của Ngài.

Ma quỷ satan đã đánh lừa cả thể giới này, làm cho họ đối nghịch cùng Đức Chúa Trời, quay lưng lại với ngày Sabat mà thờ lạy hình tượng. Nhờ sự sáng chói lòa của Lễ thật Lễ Vượt Qua giao ước mới mà Đức Chúa Trời đã tỏ ra môt cách rực rỡ, đã cho chúng ta thấy rõ được tất thảy mọi sự gớm ghiếc bấy lâu nay của những hội thánh tự cho mình là chính thống và đang giữa thờ phượng chủ nhật là điều răn của loài người không có trọng kinh thánh. Vẫn còn thật nhiều người không biết về đều này nên chúng ta hãy cho họ biết đâu là sự thật, đâu là sự giả dối, đâu là chính đạo, đâu là tà đạo, đâu là nơi sẽ bị hủy diệt và đâu là nơi sẽ được cứu rỗi.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời không chỉ giữ Lễ Vượt Qua mà còn giữ ngày Sabat thứ 7 là lẽ thật thuần túy của Hội Thánh Sơ Khai. Ai đã tìm ra lẽ thật đã bị biến mất và khôi phục lại từng mỗi lẽ thật cách trọn vẹn như thế này đây? Thật đáng cảm tạ biết bao

Đã rõ ràng…. Mọi lẽ thật là đây !
Dù có sốt sắng đến đâu, nhưng nếu đó không phải là ngày Đức Chúa Trời chọn, thì Ngài cũng sẽ không nhậm tế lễ…
Sabat ( thứ 7) mới là ngày Nghỉ của Đức Chúa Trời và người dân thuộc về Ngài.
Tôi muốn là người dân của Đức Chúa Trời, nên tôi sẽ giữ thứ 7

Hôm nay được giữ ngày sabat phước lành của ĐCT. Trong tấm lòng cảm thấy vui mừng vì được gìn giữ lẽ thật mà đích thân Đấng Christ tái lâm đến khôi phục lại. Ngày sabat thứ bảy mới chính là ngày thờ phượng ĐCT nhờ đó chúng ta nhận lãnh phước lành dư dật.

Ngày mà Đức Chúa Trời dặn phải nghỉ, và Ngài ban phước cho KHÔNG PHẢI là ngày CHỦ NHẬT. Ngày mà Đức Chúa Trời ban phước là dấu trở thành dân Ngài và được nên thánh chính là ngày THỨ BẢY. Ai không giữ ngày Sabbath thứ bảy mà giữ ngày chủ nhật chính là những người không làm theo lời dạy của Đức Chúa Trời, không phân biệt được cái gì là thánh cái gì là tục, kết cục của họ thật đáng thương thay. Chỉ có Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới là nơi gìn giữ hết thảy mọi sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời được chép trong Kinh Thánh.

Cảm tạ Cha Mẹ đã đến thế gian này để dạy dỗ cho chúng con biết mọi lẽ thật. Hội thánh của Đức Chúa Trời là Hội Thánh duy nhất đang giữ ngày Sabat ( thứ 7) và mọi lời tiên tri được ghi chép trong Kinh Thánh.

Hóa ra đây là lý do vì sao ngày Sabath quan trọng như thế lại bị đánh mất. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu một cách chính xác. Cảm ơn bài viết của các bạn rất nhiều, mong đợi những bài viết tiếp theo của các bạn?

Thứ 7 mới là ngày thờ phượng ĐCT, mới được nhận phước lành sự nghỉ ngơi đời đời cùng với ĐCT. Chúng con nguyện xin Cha Mẹ đánh thức thế gian vẫn đang bị lừa dối bởi ma quỷ để hầu cho họ cũng được dự phần vào phước lành của ngày Sabat. CTCM vì Ngài bày tỏ cho chúng con biết về lẽ thật quý báu này…

Thật cảm tạ lên đt. Ngài đã bày tỏ quá rõ ràng sự thật ngày t7 sabat mới là lẻ thật quý báu. Vậy mà lẻ thật đã bị chôn dấu và bị biến đổi thành chủ nhật như hiện nay. Đct đã cho chúng ta biết đc sự sáng lẻ thật và dạy cho chúng ta biết được phước lành t7 lớn nhường nào. Thật biết ơn vô hạn lên Đức chúa trời.

Ồ hóa ra ngày Thứ 7 mới là ngày thánh của Đức Chúa Trời, vậy mà rất nhiều người vẫn cứ đang giữ ngày Chủ Nhật thôi. Chúng ta phải suy xét thật kỹ để tìm được điều chân thật.

Ai muốn nhận lấy sự cứu rỗi thì phải nghiên cứu Kinh Thánh đúng cách. Dù ai đó trên thế gian này có quyền lực tối cao đi nữa, nhưng họ ko phải là chủ nhân của nước thiên đàng đâu. Chỉ có Đức Chúa Trời mới ban sự cứu rỗi cho chúng ta. Kinh Thánh dạy rằng ngày Sabat là thứ 7 mà ai dám tự ý đổi thành chủ nhật thì họ đang đối nghịch với Đức Chúa Trời và ko thể đi vào nước thiên đàng được

Sau khi tôi so sánh tín ngưỡng và giáo lý của các hội thánh thì thấy rằng Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới là hội thánh chính thống rõ ràng rồi! Họ làm đúng và khớp với mọi điểm theo lời Kinh Thánh dạy… Còn các hội thánh, nhà thờ khác thì làm sai bét rồi, vì tôi thấy Kinh Thánh Chúa không có dạy chúng ta phải thờ phượng chủ nhật, không dạy phải giữ lễ noel với lại không dạy làm hình tượng như tượng chúa Jesus, tượng bà Maria, cũng không dạy phải treo cây thập tự giá ạ… Bạn nào có Kinh Thánh thì kiểm tra lại sẽ biết được…

“Phần ngươi hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Nhứt là các ngươi hãy giữ ngày sa-bát ta, vì là một dấu giữa ta và các ngươi, trải qua mọi đời, để thiên-hạ biết rằng ta, là Đức Giê-hô-va, làm cho các ngươi nên thánh.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 31:13
“Vậy thì Con người cũng làm chủ ngày Sa-bát.”
Mác 2:28
“Ngày Sa-bát, họ nghỉ-ngơi theo luật-lệ.”
Lu-ca 23:56
Ngày sabat là ngày vô cùng quan trọng ,đó là dấu giữa chúng ta với ĐCT và Ngài làm chúng ta nên thánh vậy. Không phải ngày chủ nhật của thần mặt trời đâu nhé! . Sabat là Thứ bảy trong tuần .
“Vả, Đức Chúa Jêsus đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhứt trong tuần-lễ, thì trước hết hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len, là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỉ dữ.”
Mác 16:9
Chúng ta đều biết ngày ĐC jesus phục sinh là Chủ nhật, vậy chủ nhật không phải là ngày thứ bảy trong tuần mà là ngày thứ nhất trong tuần. Như vậy ngày thứ bảy trong tuần chẳng phải là Thứ bảy hay sao?
Nếu biết được sabat là Thứ bảy rồi vậy giữ Chủ nhật có ý nghĩa gì nữa .

Cảm tạ Cha Mẹ đã cho con được vào sự nghỉ ngơi của Cha Mẹ. Được nên thánh và được đóng dấu là vật thuộc về Cha Mẹ. Phước lành này không phải ai cũng có được, con nhất định sẽ không bao giờ xem phước lành này là hiển nhiên mà sẽ trân quý và giữ gìn cách chí thánh.

“Kẻ nào tế các thần khác hơn một mình Đức Giê-hô-va sẽ bị diệt.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 22:20
“Vậy, về sự ăn của cúng-tế các thần-tượng, chúng ta biết thần-tượng trong thế-gian thật là hư-không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác. Thật người ta xưng có các thần khác, hoặc ở trên trời, hoặc ở dưới đất, (bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa),”
I Cô-rinh-tô 8:4‭-‬5
Bởi vậy chúng ta biết thần mặt trời là hư không. Và thờ lạy nó sẽ bị hủy diệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *