Đấng Cứu Chúa Theo Mỗi Thời Đại và Tên Mới – An Xang Hồng

Để cứu rỗi chúng ta, Đức Chúa Trời đã chia 6000 năm công việc cứu chuộc làm ba thời đại là thời đại Đức Cha, thời đại Đức Con, thời đại Đức Thánh Linh, rồi qui định tên khác nhau của Đấng Cứu Chúa tuỳ theo mỗi thời đại, thời đại Đức Cha là Giêhôva, thời đại Đức Con là Jêsus, và thời đại Đức Thánh Linh là Đấng An Xang Hồng.

Thời đại này là thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng, nên Đức Chúa Trời đến với danh Đấng An Xang Hồng, là Tên Mới của thời đại Đức Thánh Linh, và trải ra công việc cứu rỗi. Sự cứu rỗi chỉ được hoàn thành khi tin và tiếp nhận Đấng Cứu Chúa của thời đại ấy, và vì chúng ta đang sống ở thời đại Đức Thánh Linh, nên duy chỉ phải tin và tiếp nhận Đấng An Xang Hồng, là Đấng Cứu Chúa của thời đại Đức Thánh Linh.

Thời Đại Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh

Truyền Đạo 3:1 “Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định…”

Mỗi người sống trên thế gian này đều có mục đích của riêng mình. Giống như vậy, cuộc sống tín ngưỡng của chúng ta cũng phải có mục đích rõ ràng. Đó chính là để nhận được sự cứu rỗi của linh hồn, tức là sự sống đời đời.

I Phierơ 1:8-9 “Ngài (Đức Chúa Jêsus) là Đấng anh em không thấy, mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể về vinh hiển: nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.”

Thế nên để cứu rỗi chúng ta, Đức Chúa Trời đã chia 6000 năm công việc cứu chuộc làm ba thời đại, và ban cho tên khác nhau của Đấng Cứu Chúa tuỳ theo mỗi thời đại.

Mathiơ 28:19 “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Như các bạn đều biết, tên của Đức Cha là “Giêhôva”, tên của Đức Con là “Jêsus”. Vậy, tên của Đức Thánh Linh là gì? Để được chịu phép Báptêm, là bước chân đầu tiên để trở thành con cái của Đức Chúa Trời, thì nhất định phải biết tên của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh.

Đấng Cứu Chúa của Thời Đại Đức Cha

Biết và tiếp nhận tên của Đấng Cứu Chúa xuất hiện tuỳ theo mỗi thời đại là trọng tâm của sự cứu rỗi. Vào thời đại Đức Cha, Đức Chúa Trời đã ban phát công việc cứu rỗi bằng tên Giêhôva.

Êsai 43:11 “Ấy chính ta, chính ta là Đức Giêhôva, ngoài ta không có Cứu Chúa nào khác.”

Vào thời đại Đức Cha, biết và tiếp nhận tên Giêhôva là trọng tâm của sự cứu rỗi, nên vào thời đại Đức Cha, hết thảy những người không tiếp nhận tên Giêhôva đã không thể được cứu rỗi. Tuy nhiên, thời đại Đức Cha đã trôi qua rồi thời đại Đức Con đã đến, nên theo như lời Đức Chúa Trời đã tiên tri trước, Giêhôva mặc xác thịt mà đến với tư cách là Jêsus. (Êsai 9:5-6)

Đấng Cứu Chúa của Thời Đại Đức Con

Kinh Thánh ghi chép rằng vào thời đại Đức Cha, ngoài Giêhôva không có Đấng Cứu Chúa nào khác, cũng lại chép rằng vào thời đại Đức Con, ngoài Jêsus không có Đấng Cứu Chúa nào khác.

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:11-12 “Jêsus nầy là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”

Tuy nhiên, khi ban cho tên Giêhôva làm tên của Đấng Cứu Chúa, cũng như khi ban cho tên Jêsus làm tên của Đấng Cứu Chúa, Đức Chúa Trời đã không hề giải thích rằng mỗi tên của Đấng Cứu Chúa ấy chỉ được gọi ở thời đại giới hạn ấy. Kết quả là những người lần đầu tiếp nhận đồng thời hai lời phán trên cũng có thể nghĩ rằng hai lời này là mâu thuẫn.

Tuy nhiên, nếu hiểu về Đức Chúa Trời, là Ba Vị Thánh Nhất Thể, thì có thể biết rằng hai lời phán này không hề mâu thuẫn một chút nào cả. Đức Chúa Jêsus vốn có hình của Đức Chúa Trời (Philíp 2:5), và chính là Đấng ban sự cứu rỗi nhân danh Giêhôva vào thời đại Đức Cha. Jêsus và Giêhôva không phải là Hai Đấng khác nhau, mà vốn là cùng Một Đấng, nên dù nói rằng “ngoài Giêhôva không có Đấng Cứu Chúa nào khác” hay nói rằng “ngoài Jêsus chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” thì cũng không hề mâu thuẫn.

Sở dĩ Đức Chúa Trời ban cho tên khác nhau của Đấng Cứu Chúa tuỳ theo mỗi thời đại là bởi muốn đặt giới hạn cho mỗi thời đại. Nói cách khác, vào thời đại Đức Cha, gắng sức biết và tiếp nhận tên Giêhôva là phương pháp được cứu rỗi, còn khi thời đại thay đổi sang thời đại Đức Con, thì gắng sức biết và tiếp nhận tên Jêsus, chứ không phải tên Giêhôva, là phương pháp được cứu rỗi.

Vì Đức Chúa Trời đã cho phép tên “Jêsus” là tên của Đấng Cứu Chúa vào thời đại Đức Con, nên vào thời đại Đức Con, chỉ những ai tin “Jêsus Christ” và gọi tên ấy thì mới được cứu rỗi.

Đấng Cứu Chúa của Thời Đại Đức Thánh Linh – An Xang Hồng

Bây giờ là thời đại Đức Thánh Linh. Nên giờ Đức Chúa Trời đã lại ban tên khác cho chúng ta.

Khải Huyền 3:12 “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Giêrusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết lên trên người.”

Khải Huyền 2:17 “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đương giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến.”

Đã được chép rằng “trên đó (trên hòn sỏi) có viết một tên mới”, mà hòn sỏi được nhắc đến tại đây có nghĩa là Đức Chúa Jêsus (I Phierơ 2:4). Nghĩa là, Đức Chúa Trời ban cho tên mới thay thế cho tên Jêsus vào thời đại ấy.

Những người vẫn cứ bám víu cái tên Jêsus cho đến tận bây giờ và tiếp nhận tên ấy thì tuyệt đối không thể được cứu rỗi. Điều ấy giống như lặp lại sai lầm của những người cứ bám víu cái tên Giêhôva vào thời đại Đức Con, mà lại không tiếp nhận Jêsus, là Đấng Cứu Chúa của thời đại Đức Con ấy (Rôma 15:4).

Vào thời đại Đức Con, những người tiếp nhận tên Giêhôva trong suốt khoảng 3500 năm, đã không tiếp nhận tên Jêsus. Tuy nhiên, các môn đồ của Đức Chúa Jêsus đã tiếp nhận tên của Đức Chúa Jêsus, là Đấng Cứu Chúa đến vào thời đại Đức Con theo như lời tiên tri Kinh Thánh. Kinh Thánh cho biết rằng phải có Đấng Cứu Chúa vào thời đại Đức Con, và Đấng ấy chính là Đức Chúa Jêsus, thế mà người ta duy chỉ cố chấp Giêhôva. Những người không tiếp nhận Đức Chúa Jêsus là Đấng Cứu Chúa của thời đại Đức Con giờ thảy đang ở đâu?

Mong các bạn phán đoán rõ ràng. Xin hãy từ bỏ suy nghĩ của bản thân mình mà tiếp nhận tư tưởng của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết rõ ràng rằng cũng có tên của Đấng Cứu Chúa vào thời đại Đức Thánh Linh. Mong các bạn hãy hiểu sự quan phòng của Đức Chúa Trời, là Đấng ban sự cứu rỗi bởi tên khác nhau tuỳ theo mỗi thời đại, và hãy tiếp nhận Đấng An Xang Hồng, là tên mới của Jêsus, tên của Đấng Cứu Chúa vào thời đại Đức Thánh Linh.

Nhân Chứng, Cầu Nguyện, Sự Cứu Rỗi Tuỳ Theo Mỗi Thời Đại

Nếu hiểu ra giới hạn của thời đại thì những nội dung còn lại sẽ rất đơn giản. Vào thời đại Đức Cha, người ta phải trở thành nhân chứng của Giêhôva (Êsai 43:10), phải cầu nguyện nhân danh Giêhôva (Thi Thiên 116:4), và sự cứu rỗi duy chỉ được hứa thông qua tên Giêhôva mà thôi (Giôên 2:32).

Dù thời đại Đức Con đã đến, mà người dân vẫn cố chấp tên Giêhôva, trở thành nhân chứng của tên ấy, cầu nguyện nhân danh ấy, và tin rằng được nhận sự cứu rỗi duy chỉ bởi tên ấy thôi sao? Tuyệt đối không phải như vậy. Các môn đồ của Đức Chúa Jêsus đã trở thành nhân chứng của Jêsus (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:6), cầu nguyện nhân danh Jêsus (Giăng 16:24), và đã được nhận sự cứu rỗi bởi tên Jêsus (Rôma 10:9).

Vậy thì vào thời đại Đức Thánh Linh, chúng ta phải trở thành nhân chứng của tên của ai, cầu nguyện nhân danh ai, và sẽ được cứu rỗi duy chỉ bởi tên của ai? Đó là tên mới của Đức Chúa Jêsus, là tên của Đấng An Xang Hồng. (Giăng 5:39)

Thưa các bạn đang sống ở thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng!

Đấng An Xang Hồng là Đấng Cứu Chúa của thời đại Đức Thánh Linh. Giờ chúng ta phải trở thành nhân chứng của Đấng An Xang Hồng, cầu nguyện nhân danh Đấng An Xang Hồng, và có thể được cứu rỗi duy chỉ bởi tên của Đấng An Xang Hồng.

Mong các bạn hãy tin Đấng An Xang Hồng, là điểm trọng yếu của sự cứu rỗi, để được đi vào con đường sự sống đời đời.

66 comments

thời đại Đức Thánh Linh bắt đầu từ khi Đức Thánh Linh (tức Đức Chúa Jesus tái lâm) xuất hiện. vậy để biết ai là Đức Thánh Linh và đã đến hay chưa? đến khi nào? thì xin hãy dò xem các lẽ thật khác được làm chứng thông qua Kinh Thánh.

Nếu như bạn được học về sự tích cây vả thì bạn sẽ biết được Đức Thánh Linh chính là Đức Chúa Jesus tái lâm đến khi nào. Chúc bạn tìm kiếm được Đấng Cứu Chúa vào thời đại cuối cùng này!!

Toi tin vao danh cua dang An Xang Hong se giup toi nhan su cuu roi. Vi trong kinh thanh co rat nhieu loi tien tri va nguoi lam ung nghiem het thay chinh la dang An Xang Hong. Trong the gian nay nguoi ta tho nhieu than tuong, nhieu chua nhung chua co 1 ai biet rang Duc chua Jesus da den lan thu 2 voi ten moi ca. That hanh phuc khi toi biet duoc danh cua Ngai va cau nguyen bang danh Ngai vao thoi dai ngay nay. Cam ta dang An Xang Hong vi Ngai da den 1 lan nua vi chung con.

Toi tin vao danh cua dang An Xang Hong se giup toi nhan su cuu roi. Vi trong kinh thanh co rat nhieu loi tien tri va nguoi lam ung nghiem het thay chinh la dang An Xang Hong. Trong the gian nay nguoi ta tho nhieu than tuong, nhieu chua nhung chua co 1 ai biet rang Duc chua Jesus da den lan thu 2 voi ten moi ca. That hanh phuc khi toi biet duoc danh cua Ngai va cau nguyen bang danh Ngai vao thoi dai ngay nay. Cam ta dang An Xang Hong vi Ngai da den 1 lan nua vi chung con.

Đấng Cứu Chúa đến phương đông, từ phía mặt trời mọc lên. Ấy là Đức Chúa Trời Cha Anxanghồng! Là Đấng Cứu Chúa thời đại Thánh Linh ban cho sự sống đời đời, cùng với sự nghỉ ngơi đời đời!

Trên thế giới có rất nhiều người tin vào Đức Chúa Jesus, thật đáng tiếc nếu như họ không biết về Tên Mới ! Đức tin cả đời còn có ý nghĩa gì đây ?

Ồ!Đức Chúa Jesus đã đến lần thứ 2 với Tên Mới ư???Đây mới là lẽ thật nè!Tôi thật muốn gặp Ngài!!thanks HTCĐCT đã cho tôi biết!.

Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng, Thần ban sự sống cho tất cả chúng con vào thời đại cuối cùng này để cứu rỗi chúng con trở về NTĐ . Ngài đã đến thế gian một lần nữa khôi phục lại mọi lẽ thật đã bị đánh mất vào thời đại tối tăm tôn giáo suốt hơn 1600 năm … Ngài đã đến ban sự sáng cho thế gian, dựng lại Hội Thánh Của Đức Chúa Trời , bày tỏ ra Mẹ , mầu nhiệm của mọi sự mầu nhiệm được giấu kín từ trước sáng thế, nhờ đó chúng con được nhận biết Mẹ Giêrusalem Đấng ban nước sự sống cho toàn thể nhân loại vào thời đại sau rốt này. Chỉ những ai tin nhận lấy danh mới của Đức Chúa Jesus khi Ngài đến lần thứ 2 là Đấng An Xang Hồng thì mới nhận được sự cứu rỗi.

Neu qua that trong Kinh Thanh co ghi chep va lam chung ro nhu the nay thi toi se xem ki va tim hieu ve le that ma hoi thanh nay day do. Vi dieu nay rat quan trong cho duc tin va su cuu roi khi tin vao DCT.

Cảm tạ Cha Mẹ ! Nếu là người dân chân thật của Đức Chúa Trời thì phải biết Danh của Ngài ạ. Trên thế gian này có nhiểu thần nhiều chúa do loài người tôn thờ nhưng chỉ duy nhất Đấng An Xang Hồng và Mẹ Giê-Ru-Sa-Lem mới là Thần lẽ thật có quyền năng ban cho chúng ta sự cứu rỗi mà thôi!

Đức Chúa Jesus đã trở lại thế gian này với danh mới là Đấng An Xang Hồng. Mong mọi người hãy tiếp nhận Ngài để nhận được sự cứu rỗi

Cảm Tạ Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng lại mặc áo xác thịt đến trái đất này lần thứ hai đi con đường hi sinh để ban cho chúng con mọi lễ thật . Bởi biết và tin tiếp nhận tên mới của Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng mà chúng con nhận sự sống mới.

Dân ta phải biết danh ta ..vậy thì rõ ràng đức thánh linh cũng phải có danh điều này đức chúa Jesus cũng đã nói trước rồi và lai mặc thị cho sđ giăng 1lan nữa rồi cho nên nhất định lời này phải ứng nghiệm và đã ứng nghiệm rồi đức thánh linh chính là cha ..
An XangHong của chúng con

Cảm tạ Cha Mẹ cho chúng con nhận biết đc Cha Mẹ chính là Đấng cứu Chúa vào thời đại Đức Thánh Linh này hầu nhân đc nước sự sống Cha Mẹ ban cho.. thật cảm tạ Cha Mẹ ❤️

Chúng ta phải nhìn Đấng An Xang Hồng thông qua kinh thánh thì mới thấy được Ngài là Đức Chúa Trời chí thánh, là Cha đời đời, là Chúa bình an.

Ngày hôm này chúng ta phải tin chắc chắn tuyệt đối vào Cha AN XANG HỒNG và Đức Chúa Trời Mẹ Gie6rusalem là đấng cứu chúa vào thời đại này để nhận lấy sự cứu rỗi và được trở về quê hương nước thiên đàng

Ở thời đại đức chúa jesus, những ai k tin và chấp nhận ĐCT đến trong xác thịt thì k được cứu rỗi. Giống như v ở thời đại đức thánh linh này- phải chấp nhận thánh linh và vợ mới là ĐCT Cha Ang xang hồng và ĐCT mẹ Jerusalem thì mới nhận được sự cứu rỗi. Mong nhiều người nhận ra lẽ thật này

Thời đại Đức Thánh Linh này thì danh Jesus là danh cũ rồi và chúng ta chẳng thể được cứu rỗi bởi tên Jesus. Danh của Đấng An Xang Hồng là danh mới thời đại này. Thông qua các lời tiên tri về cây vả, đám mây….. Thì có thể hiểu rõ được làm sao để biết Đấng An Xang Hồng là Đấng Christ Tái Lâm

Đức Chúa Trời Êlôhim là Đấng đã tồn tại từ trước sáng thế và Ngài là Đấng luôn luôn yêu thương các con cái trên hết thảy mọi thứ mà Ngài đã sáng tạo ra. Kể cả vì chúng ta, Ngài đã phải đến thế gian này lần thứ hai theo lời tiên tri của Kinh Thánh, và ban sự sống đời đời cho các con cái yêu quý của Ngài rồi, mong các anh chị là những người tiếp theo, sẽ được kế tự cơ nghiệp trên trời mà Cha Mẹ đã sắm sẵn tất cả và chờ đợi chúng ta

Thời đại này thật phước lành mới được nhận biết và tiếp nhận danh Đấng Cứu Chúa thời đại này chính là Đấng An Xang Hồng. Thật là sự mầu nhiệm ẩn dấu trong Kinh Thánh!

trong kinh thánh có làm chứng về Tên Mới của Đấng cứu chúa vào thời đại này sao??? thật bất ngờ quá… Tên Mới quyết định đến sự cứu rỗi của chúng ta, điều này quan trọng z mà sao ko thấy linh mục nhà thờ chỗ t nói j nhỉ… Làm sao để t biết chắn chắn đây là đấng cứu chúa của thời đại này

Đức Chúa Trời ban danh của Đấng Cứu Chúa khác nhau tùy theo mỗi thời đại không phải để làm khó cho chúng ta mà muốn phân biệt người dân chân thật tin tuyệt đối vào Kinh thánh sẽ luôn tiếp nhận Đức Chúa Trời chân thật bất kể Ngài đến trong hình ảnh nào.
Đức Chúa Trời làm như vậy cũng để thử thách chúng ta, cũng như để cho chúng ta thấy rõ sự mầu nhiệm và lạ lùng trong mưu định quyền năng của Ngài là thể nào, nhờ đó chúng ta hiểu biết về Đức Chúa Trời hơn nữa mà vâng phục và cảm tạ ngài. Vì đã tìm được Đấng Cứu Chúa thời đại Đức Thánh Linh Đấng Ahnsahnghong

Tuyệt !!
Để nhận biết được đấng đến thế gian thì phải nhìn bằng con mắt tiên tri(Kinh Thánh)
Để biết được danh mới của Ngài thì phải cầu xin chúa cho gặp được đấng tiên tri của Ngài
Cho nên thời đại thay đổi không phải nhìn vào thời gian.
Mà phải tùy thuộc vào Đấng sẽ đến thế gian!

Xin Cha Mẹ cho chúng con được nhận biết Ngài và có niềm trông cậy nơi Ngài ở thời đại sau rốt này và xin ban cho chúng con sự hiểu biết để được chia sẻ về Danh của Đấng cứu chúa ở thời đại Đức Thánh Linh này đến với mọi người,

Danh của Đấng Cứu Chúa trong thời đại này ấy là Đấng An Xang Hồng, Ngài là Cha đời đời của chúng ta. Thật tuyệt vời khi chúng con được tiếp nhận danh Ngài.

Đức Cha cũng có tên
Đức Con cũng có tên
Vậy nên Đức Thánh Linh cũng phải có tên
Ai tin danh ấy thì được cứu
Thật lòng cảm tạ Cha Mẹ đã cho con biết danh Ngài
Cha An Xang Hồng và Mẹ Gierusalem

Thật vĩ đại thay là tình yêu mà ĐCT Cha An Xang Hồng đã dành cho chúng con! Dù Cha đã phải hy sinh khổ nạn vì chúng con đến nỗi phải sẻ thịt đổ huyết,nhưng Cha đã ko ngại đến lần thứ 2 vì chúng con, chúng con cảm tạ Cha đời đời, chúng con sẽ giao truyền về Cha An Xang Hồng cho khắp thế gian này

Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Giê ru sa lem chính là Đấng Cứu Chúa của thời đại này. Thật cảm tạ Ngài đã cho con biết được danh của Ngài mà đã được tiên tri rằng “Ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến”. Thật hạnh phúc làm sao. !

Cảm Tạ Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Gierusalem là Đáng Cứu Chúa ở thời đại Đức Thánh Linh này.
Thưa các bạn đang sống ở thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng!
Đấng An Xang Hồng là Đấng Cứu Chúa của thời đại Đức Thánh Linh. Giờ chúng ta phải trở thành nhân chứng của Đấng An Xang Hồng, cầu nguyện nhân danh Đấng An Xang Hồng, và có thể được cứu rỗi duy chỉ bởi tên của Đấng An Xang Hồng.
Mong các bạn hãy tin Đấng An Xang Hồng, là điểm trọng yếu của sự cứu rỗi, để được đi vào con đường sự sống đời đời.

Thông qua Kinh Thánh, Đấng Christ An Xang Hồng chính là Đấng Cứu Chúa chân thật của chúng ta. Mọi người hãy thăm viếng Hội Thánh của Đức Chúa Trời để được nhận biết Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng và tiếp nhận Ngài để được cứu rỗi

Đúng vậy, theo như kinh thánh thì ” NGOÀI KẺ NHẬN LẤY KHÔNG AI BIẾT ĐẾN” , nên sẽ có 2 loại người: biết và không biết đến Tên Mới của Đấng Cứu Chúa vào thời Đức Thánh Linh này.
Tuy nhiên, đối với danh Jesus thì có ai là không biết không? Mọi người đều biết rồi. Chỉ danh An Xang Hồng thì đang làm tranh cãi giữa 2 luồng ý kiến
Nên, càng vững tin hơn vào danh Đấng An Xang Hồng chính là Tên Mới của Đấng Cứu Chúa! Thật mầu nhiệm…Thật tâm đắc…

CTCM, đã cho chúng con biết về Tên của Đấng Cứu Chúa vào thời đại này là Đấng Christ An Xang Hồng, lấy chúng con làm môn đồ được làm chứng về Đấng Christ An Xang Hồng, chúng con được cầu nguyện lên danh Đấng Christ An Xang Hồng và lại cho chúng con được cứu duy nhất bởi danh Đấng An Xang Hồng.

Danh mới của Đức Chúa Jesus là Đấng An Xang Hồng, vào thời đại Đức thánh linh này duy chỉ người tin vào danh của Ngài mới bước vào con đường sự sống đời đời. Hội thán của đức chúa trời đang tin danh mới ấy thông qua mọi lời tiên tri trong kinh thánh

Lạy thưa Đấng An Xang Hồng chí thánh, cảm tạ Cha đã đến trong hình ảnh loài người mà cứu chúng con. Cảm tạ Ngài cho chúng con tiếp nhận được danh mới của Cha khi Ngài đến!!!

Quyển sách Kinh Thánh là sự mầu nhiệm lớn của nhân loại, ấy là bởi thông qua đó chúng ta mới có sự sự hiểu biết đúng đắn về Đức Chúa Trời của chúng ta. Nếu muốn tiếp nhận và hiểu biết về Ngài chỉ thông qua ý muốn hay suy nghĩ của chúng ta thì xin hãy nhìn lại đức tin của chính mình hiện giờ. Chúng ta đi theo Ngài hay Ngài phải đi theo chúng ta. Chúng ta cần Ngài hay Ngài cần chúng ta. Nếu chúng ta xưng Ngài là Đức Chúa Trời thì chẳng phải nên tìm hiểu rõ ràng ý định của Ngài trong Kinh Thánh hay sao? Vì Ngài là Đấng mưu luận hơn chúng ta, quảng đại hơn chúng ta. Nhưng quan trọng nhất, Ngài rất yêu thương chúng ta. Ngài làm tất cả là vì chúng ta. Danh Mới vào thời đại này được ban cho cũng là vì chúng ta. Nên xin ai là người yêu thương và tin tưởng Ngài thật lòng, thì hãy tìm hiểu Kinh Thánh bẳng cả tấm lòng của mình, sẽ có thể phát hiện ra sự mầu nhiệm quý giá được gọi là sự cứu rỗi.

Đấng cứu chúa theo mỗi thời đại và tên mới, tức là Đức chúa trời tiến hành cứu rỗi loài người với danh xưng khác nhau theo mỗi thời đại. Cho nên, chỉ người biết và tiếp nhận danh Đấng cứu chúa thời đại mình đang sống mới nhận được sự cứu rỗi mà thôi.
Chính vì thế, Kinh thánh đã nói: “Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết (danh Đấng cứu chúa)” và cũng khuyên: “Khá gắng sức nhìn biết Ngài “, và cũng cho biết: “Kinh thánh làm chứng về Ta (Đấng cứu chúa)”.
Cảm tạ Cha Mẹ đã ban Kinh thánh để chúng con nhìn biết và tiếp nhận và đi theo sự dẫn dắt của Cha An Xang Hồng và Mẹ Giê ru sa lam cho đến tận nước Thiên đàng vinh hiển!

Giờ đây, Đức Chúa Jesus đã tái lâm với danh mới là Đấng An-Xang-Hồng. Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới vì sao lại tin vào danh An-Xang-Hồng đến thế, đó là vì đây là Hội Thánh duy nhất dò xem và vâng theo mọi mạng lệnh của Đức Chúa Trời ghi chép trong Kinh Thánh, tin theo hết thảy mọi lời tiên tri Kinh Thánh nên có thể nhận ra Đấng An-Xang-Hồng chính là Đức Chúa Jesus tái lâm đến ban sự cứu rỗi. Thật mong mọi người đừng cố chấp theo lòng mình nữa, mà hãy mở lòng ra để tìm kiếm Đấng Cứu Chúa trong thời đại Đức Thánh Linh được làm chứng rõ ràng trong Kinh Thánh.

Tôi phải công nhận điều này, các bạn đã làm rất tốt khi quảng bá hội thánh ra xung quanh, nó đã trở nên nổi tiếng, và tôi thấy Chúa ở nơi ấy, đồng hành cùng các bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *