Lễ Vượt Qua và ban Mênchixêđéc

Ban Mênchixêđéc là lẽ thật trọn vẹn mà Đức Chúa Trời đã bảo lãnh, có ý nghĩa là Lễ Vượt Qua giao ước mới dẫn dắt nhân loại tới sự tha tội và sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời phán rằng Lễ Vượt Qua giao ước mới được lập nên bởi thịt và huyết của Đức Chúa Jêsus chứ không phải huyết của thú vật là luật lệ phải giữ đời đời.

24 comments

Kinh thánh có câu “Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy”. Trong KT có ghi chép về Lễ Vượt Qua, không phải bản thân Lễ Vượt Qua khiến cho chúng ta được sống mà bởi trong LVQ có chứa đựng sự mầu nhiệm về thịt và huyết của Đấng Christ, chính thịt ấy và huyết ấy mới đưa chúng ta từ kẻ chết trở thành kẻ được nhận lãnh sự sống đời đời. Hay nói cách khác, KT hay LVQ dẫn dắt chúng ta đến với Đấng Christ là ĐCT mặc áo xác thịt, là Đấng Cứu Chúa của linh hồn chúng ta, bởi cớ đó mà chúng ta nhận được sự sống. và ở thời đại này Đấng duy nhất dạy dỗ chúng ta về LVQ chính là Đấng duy nhất ban cho chúng ta thịt và huyết của Đấng Christ, duy chỉ một mình Đấng Christ Tái Lâm là ĐCT Cha An Xang Hồng. Dù có tin hay không tin, dù có công nhận hay không công nhận, thì đây mãi mãi là sự thật. “Ai có tai hãy nghe!”

Đức Chúa Jesus chính là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mênchixêđéc, Ngài đã lập ra giao ước mới để ban sự sống cho chúng ta, thật cảm tạ Ngài đời đời

cảm tạ Đức Chúa Trời đã cho con biết phương pháp để trở về quê hương trên trời nhờ vào sự hi sinh chí thánh của Ngài. Xin Đức Chúa Trời cho phép con san sẻ tình yêu thương của Ngài cho mọi người cũng được biết

Nhờ tình yêu thương và sự hy sinh của đức chúa trời cha mẹ đến thế gian này lập ra lễ vượt qua giao ước mới để ban cho chúng ta sự cứu rỗi và quay trở về quê hương nước thiên đàng

Thật ý nghĩa. Nếu k có sự đổ huyết thì k có sự tha thứ nhưng huyết bò đực chiên đực k thể tha thứ đc tội lỗi. Vì tội lỗi của các tội nhân Nước Thiên Đàng lớn đến mức khổng lồ nên chỉ bởi chính huyết của Đức Chúa Trời đổ ra mới có thể tha thứ hết thảy tội lỗi của tội nhân. Hãy cùng giữ Lễ Vượt Qua để đc dự phần vào chức tế lễ của Mênchixêđec

Không ngờ ban Mênchixedec lại quan trọng với chúng ta như vậy. Nếu không bởi sự hi sinh của Đức Chúa Jesus đến với tư cách thầy tế lễ đời đời đã hi sinh vì chúng ta thì chắc rằng chúng ta chẳng nhận được sự cứu rỗi. Càng tìm hiểu về Ban Menchixedec lại cảm thấy mầu nhiệm của Đức Chúa Trời vào thời đại cuối cùng.

Xin Cảm tạ Cha Mẹ đã hy sinh để ban ra Lễ Vượt Qua Giao ước mới cho chúng con. Bởi vì bản thân tội nhân ko tự mình vào Nước Thiên Đàng được nên Cha Mẹ phải gánh lấy hết thảy.

Meenchixêđec này là thầy tế lễ đời vô cùng. Cảm tạ Ngài đã đến để hầu cho chúng con có thể dâng tế lễ chân thật lên Đức Chúa Trời

Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã dẫn chúng con vào con đường sự cứu rỗi. Bởi Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới, Ngài cất tội lỗi chúng con đi và mở ra con đường Nước Thiên Đàng. Chúng con thật xin dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem đến đời đời

Lẽ Thật vê Mên chi xê đéc thật là một lẽ thật quan trọng biết bao, hầu cho chúng ta ngày hôm nay tìm được Đấng Cứu Chúa chân thật và được cứu rỗi. Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã thương xót cho con, mở mắt linh hồn con để con hiểu được lời tiên tri sâu nhiệm này.

để có thể nhận được sự cứu rỗi và được đi vào Nước Thiên Đàng chỉ có 1 phương pháp duy nhất đó chính là giữ Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới của Đức Chúa Trời

Chính DCT đã đến với tư cách thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Menchixedec ban lễ vượt qua giao ước mới nuốt sự chết đời đời trên chúng ta và ban cho sự sống đời đời nên thật cảm tạ Cha Mẹ

Lẽ thật Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới thật quý báu biết bao! Bởi chúng con được ở trong Giao Ước Mới mà Đức Chúa Trời là Đấng bảo lãnh chúng con được trở về Nước Thiên Đàng. Chúng con thật lòng xin dâng cảm tạ đời đời lên Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Gierusalem đã ban phước đời đời cho chúng con thông qua Bánh và Rượu nho.

Nhân vật Menchixedec là nhân vật chúng ta không thể tìm thấy trong Kinh thánh nếu đọc không kĩ, vì nhân vật này chỉ xuất hiện trong Kinh Thánh vài lần. Dù thế, đây là nhân vật rất quan trọng, vì thông qua nhân vật này chúng ta mới biết về lởi tiên tri mang tính chất của sự cứu rỗi trong thời đại này. Đây là nhân vật làm chứng cho chúng ta hiểu biết rõ ràng về sự đến lần thứ hai của Đức Chúa Trời. Trong Kinh thánh đã làm chứng rằng trước kì định cuối cùng, Ngài sẽ hiện ra lần thứ hai vì tất cả chúng ta. Xin hãy tìm hiểu rõ về Menchixedec để biết rằng Đấng An Xang Hồng là Đức Chúa Trời lần thứ hai đã đến, khôi phục Lễ Vượt Qua vì nhân loai.

Cảm tạ Cha An Xang Hồng và Mẹ Giêrusalem đã ban cho chúng con Lễ Vượt Qua Giao ước mới thông qua ban Mênchixêđéc hầu cho chúng con được làm con cái của Ngài, được trở về quê hương thiên đàng nhung nhớ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *