Êlôhim, từ vựng làm chứng cho Đức Chúa Trời Mẹ

Có một từ vựng như câu đố, làm chứng sự thật rằng Đức Chúa Trời Mẹ có tồn tại. Đó là “Êlôhim”. Êlôhim có nghĩa là “Các Đức Chúa Trời”, chỉ ra Đức Chúa Trời từ Hai Đấng trở lên, chứ không phải là Đức Chúa Trời Số Ít. Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời tồn tại là Nam, tức Đức Chúa Trời Cha, và Nữ, tức Đức Chúa Trời Mẹ.

Êlôhim, từ vựng làm chứng cho Đức Chúa Trời Mẹ
Êlôhim, từ vựng làm chứng cho Đức Chúa Trời Mẹ

 

Công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời Mẹ và công việc làm ngừng việc xây dựng tháp Babên

Thông qua sách Sáng Thế Ký, chúng ta hãy xác minh rằng trong hình của Đức Chúa Trời có hình Nam và hình Nữ.

Sáng Thế Ký 1:26-27 “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta… Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.”

Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình mẫu của Đức Chúa Trời, thì người nam và người nữ được dựng nên, vậy rõ ràng là trong hình Đức Chúa Trời có tồn tại hình Nam và hình Nữ.

Và ngay cả trong câu “Chúng Ta hãy làm nên loài người” thì từ “Chúng Ta” chắc chắn là số nhiều chứ không phải là số ít. Chúng ta có thể biết rằng không phải là Một Đức Chúa Trời, mà là Hai Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, đã cùng đồng tham vào công việc sáng tạo.

Ngay cả thông qua nội dung trong Sáng Thế Ký chương 11, chúng ta cũng có thể phát hiện ra Đức Chúa Trời Số Nhiều.

Sáng Thế Ký 11:1-7 “… Đức Giêhôva phán rằng:… Thôi! chúng ta xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người nầy với người kia.”

Đức Chúa Trời đã xuất hiện ở Sáng Thế Ký chương 1 và phán rằng “Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta” rồi dựng nên người nam và người nữ. Và Đức Chúa Trời ấy cũng cùng bẻ gãy lòng kiêu ngạo của loài người và ngăn chặn công việc xây dựng tháp Babên.

Tại đây Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng không chỉ có riêng Đức Chúa Trời Cha, mà Đức Chúa Trời Mẹ cũng tồn tại, thông qua cách nói rằng “Thôi! Chúng Ta xuống…”

Êlôhim – Lời tiên tri của Êsai và Giêrêmi

Chúng ta cũng có thể xác minh sự thật thế này thông qua sách Êsai nữa.

Êsai 6:8 “Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi.”

Khi kiếm tìm người đi rao truyền lời của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời cũng đã không phán rằng “Ai sẽ đi cho Ta?” mà lại phán rằng “Ai sẽ đi cho Chúng Ta?”

Thông qua lời phán này, Đức Chúa Trời cũng đang cho chúng ta biết sự thật rằng không phải duy chỉ Một Đức Chúa Trời Cha, mà Đức Chúa Trời Mẹ cũng cùng làm công việc.

Thông qua sách Giêrêmi, chúng ta cũng có thể xác minh công việc của Đức Chúa Trời với tư cách là Êlôhim.

Giêrêmi:31-34 “Đức Giêhôva phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Ysơraên và với nhà Giuđa… Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giêhôva! Vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn.”

Câu “Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ…” trong Kinh Thánh gốc tiếng Hêbơrơ, “Đức Chúa Trời” được chép là “Êlôhim”. “Êlôhim” là danh từ số nhiều của từ “Êlôah (Đức Chúa Trời)” và có nghĩa là “những Đức Chúa Trời”.

Thông qua giao ước mới chúng ta hiểu biết Đức Chúa Trời Êlôhim rồi, thì dù kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn đều sẽ nhìn biết Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, nên không cần phải nói rằng “Hãy nhận biết Đức Chúa Trời!” thêm nữa.

Thông qua nội dung này thì có thể thấy rằng Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, tức là Đức Chúa Trời Êlôhim nhất định phải ở trong lẽ thật giao ước mới, thì chúng ta mới có thể trở thành con cái của giao ước mới được.

Đến kỳ thì Đức Chúa Trời Mẹ sẽ hiện ra

Đức Chúa Trời vốn tồn tại với hình thức Thần luôn làm công việc vì sự cứu rỗi của chúng ta, đã hứa rằng đến kỳ hạn thì Ngài sẽ bày tỏ ra bản thân Ngài cho chúng ta thấy (I Timôthê 6:15). Hãy xem Khải Huyền để biết Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện trong hình dáng nào.

Khải Huyền 22:17 “Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.”

Vì sự cứu rỗi của nhân loại, Đức Chúa Trời luôn biểu hiện và cho biết về sự tồn tại của Đức Chúa Trời trong khái niệm “Chúng Ta”, và khi xuất hiện trong xác thịt, Đức Chúa Trời ấy xuất hiện trong hình ảnh của Thánh Linh và Vợ Mới, rồi ban nước sự sống cho chúng ta.

Sở dĩ Thánh Linh và Vợ Mới có thể ban cho chúng ta nước sự sống được là vì Ngài chính là Đức Chúa Trời phán rằng “Chúng Ta hãy dựng nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta” rồi cùng dựng nên loài người vào thời điểm dựng nên trời đất.

40 comments

Ctcm…! Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh-hiển, tôn-quí và quyền-lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn-vật mới có và đã được dựng nên.
Khải-huyền 4:11

CTĐCT Cha Mẹ đã cho chúng con sống ở thời đại mà đúng thời điểm Mẹ đến trái đất để ban sự sống. Con thật vui, hạnh phúc ,tự hào khi nhận biết Mẹ. Con yêu Mẹ đến đời đời

Hãy đến cùng Thánh Linh và Vợ Mới để nhận nước sự sống cách nhưng không. Cảm tạ Cha Mẹ đã ban nước sự sống cho chúng con. Chúng con thật có phước vì đã được nghe giọng tiếng yêu thương của Ngài phán cho chúng con. Chúng con thật cảm tạ Cha Mẹ.

Từ điển ghi rõ ràng rằng Êlôhim là những Đức Chúa Trời, chính là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ thân yêu của chúng con. Nguyện xin Cha Mẹ hãy luôn luôn ở cùng và chúc phước cho tất thảy tâm linh anh chị em chúng con. Con yêu Cha Mẹ thật nhiều, cảm tạ Cha Mẹ

Mọi bằng chứng đã sờ sờ, mọi lời đã được nên như lời tiên tri. Vậy bây giờ chỉ là chúng ta tin hay không tin thôi, tiếp nhận hay là phủ nhận Mẹ về phần linh hồn của chúng ta mà thôi. 🙂
Cảm tạ Mẹ vì đã mở lòng cho con để ngày hôm nay con có thể gọi Mẹ là ĐCT Mẹ của con. Omoni! Saranghamita.

Câu đố về Đức Chúa Trời Elohim đã có lời giải đáp ngay Sáng Thế Ký rằng chúng ta chính là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ. Thật tuyệt vời!

Cảm tạ cha mẹ nếu cha mẹ không đến thế gian này thì không thể bik ra được sự thật rằng vào thời đại cuối cùng này chính đức chúa trời mẹ sẽ xuất hiền và dẫn chúng ta về quê hương nước thiên đàng cho nên ngay hôm nay chúng ta phải tin chắc chắn vào đức chúa trời mẹ và nhớ đó nhân lãnh được sự cứu rỗi và quay trở về nuốc thiên đàng

Từng từ, từng lời trong kinh thánh đều thật mầu nhiệm. Tất cả giải bày sự thật rằng có cả ĐCT Cha và ĐCT Mẹ. Có người nghĩ chấp nhận hay k chấp nhận sự thật này đều k quan trọng nhưng nếu k nhận biết và chấp nhận ĐCT Mẹ thì k thể nào được cứu rỗi.

Kinh Thánh làm rõ về việc có Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ mà. Con xin cảm ơn Mẹ đã cho con nhận biết và tiếp nhận Mẹ vào thời đại này. Con yêu Mẹ ❤️

Chúng con thật may mắn khi được sanh ra vào thời đại mà Đức Chúa Trời Mẹ xuất hiện và ở cùng với chúng con. Chúng con được lành bệnh là nhờ có Mẹ, chúng con được mạnh mẽ là nhờ có Mẹ, chúng con được chiến thắng cũng là nhờ có Mẹ,… nếu không có Mẹ thì chúng con sẽ chẳng thể làm được điều gì cả.

Đức Chúa Trời Mẹ là đường đi, là lẽ thật và là sự sống đời đời. Cảm tạ Đức Chúa Trời Êlohim đã ban cho chúng con có tai phần linh hồn để nghe được giọng tiếng Ngài kêu gọi chúng con “Hãy đến “

Mẹ là đấng mầu nhiệm trong các sự mầu nhiệm
Chịu khó dò xem kỹ kinh thánh la phát hiện được không phải chỉ 1 DCT Cha mà còn có DCT Mẹ

Thật bất ngờ kinh thánh ghi chép Đức Chúa Trời Êlôhim hơn 2500 lần. Những người nó rằng Đức Chúa Trời Êlôhim là Đức Chúa Trời Ba Ngôi điều này thật mâu thuẫn quá. Phải có Đức Chúa Trời Mẹ tồn tại. Tôi tin điều này

Đức Chúa Trơi Mẹ chúng con lại đã bỏ vinh hiển trên trời vội vã xuống tận trái đất là ngôi sao sự chết vì cứu rỗi chúng con những kẻ tội nhân này.Bởi Tình yêu thương ,Thánh Đức của Mẹ mà chúng con mới có sự sống. CTCM. Mẹ ơi, Mẹ cố lên. Con yêu Mẹ

Hoa đẹp rồi cũng sẽ tàn, cỏ khô hoa rụng, cuộc đời loài người cũng như vậy. Trước khi ngày ấy đến hãy đi tìm quê hương vĩnh viễn. Bởi có Mẹ nơi đó đã được gọi là nhà, là quê hương

Dù vô số nhà thờ đang tin duy chỉ DCT Cha nhưng thông qua kinh thánh chúng ta nhận biết được rằng DCT tồn tại số nhiều_ Elohim là DCT Cha và DCT Mẹ đã đến ban cho chúng ta nước sự sống. CTCM

có Cha có Mẹ phần xác thịt thì cũng có CHA MẸ phần linh hồn đó là thông điệp yêu thương mà Ngài ban cho chúng con, cảm tạ CHA MẸ của con, xin cho nhân sinh nhân loại cũng được tiếp rước Ngài để nhận lấy sự sống đời đời

Từ Elohim xuất hiện trong kinh thánh hơn 2500 lần, điều này có ý nghĩa là gì vậy? Tức là Kinh Thánh khẳng định rằng có sự tồn tại Đức Chúa Trời Cha mang hình ảnh Nam và Đức Chúa Trời Mẹ mang hình ảnh Nữ. Chúng ta với tư cách là con cái đã được sáng tạo mang lấy hình ảnh của chính Đức Chúa Trời Elohim vĩ đại ấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *