Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem

Đức Chúa Trời Mẹ. Hội Thánh của Đức Chúa Trời, là nơi coi trọng lời dạy dỗ của Kinh Thánh, không chỉ tin vào Đấng Christ Tái Lâm, Đấng An Xang Hồng, mà còn tiếp nhận Mẹ Giêrusalem là Đức Chúa Trời nữa.

Kinh Thánh phán rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời Số Nhiều, và cho biết rằng hình của Ngài là người Nam và người Nữ, nên Đức Chúa Trời tồn tại là Đức Chúa Trời Nam và Đức Chúa Trời Nữ.

Các bạn đã từng nghĩ rằng “Tại sao phải gọi Đức Chúa Trời là Cha” chưa?

Đức Chúa Trời phán rằng Ngài đã đặt bổn tánh của Đức Chúa Trời trong nguyên lý muôn vật (Rôma 1:20), nhưng có sinh vật nào được sinh ra chỉ bởi do cha, mà không có mẹ không?

Chúng ta cần phải tìm hiểu chi tiết hơn nữa về vấn đề này.

Con cái của Đức Chúa Trời Mẹ là con của Lời Hứa

Kinh Thánh gọi chúng ta là con của lời hứa.

Galati 4:28 “Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Ysác, là con của lời hứa.”

Vậy thì Đức Chúa Trời đã hứa gì cho chúng ta, là con của lời hứa? Đó chính là sự sống đời đời.

I Giăng 2:25 “Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời.”

Vậy thì sự sống đời đời này được ban cho chúng ta thông qua quá trình nào? Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật theo ý muốn của Ngài (Khải Huyền 4:11). Hãy nghĩ về tồn tại của mẹ trong muôn vật mà Đức Chúa Trời dựng nên. Đã được phán rằng vì ý muốn của Đức Chúa Trời mà muôn vật mới có và đã được dựng nên, vì vậy chắc chắn phải có ý muốn rõ ràng của Đức Chúa Trời ngay cả trong việc dựng nên tồn tại mẹ trên trái đất này. Như các bạn biết rõ, tất thảy mọi sinh vật sống đều có mẹ. Không một sinh vật nào được tồn tại nếu không có mẹ.

Sự sống phần xác của chúng ta được ban cho thông qua mẹ phần xác. Trong suốt 280 ngày, tay, chân, mắt và mũi của con cái được hình thành trong bụng mẹ. Và cho đến kỳ định thì người mẹ đổ huyết mà sinh con cái. Thông qua nỗi cực nhọc và đau đớn sinh nở của người mẹ, chúng ta được nhận sự sống. Vậy thì sự sống phần linh hồn của chúng ta được ban cho như thế nào? Giống như sự sống phần xác của chúng ta được ban cho thông qua mẹ phần xác, thì sự sống phần hồn của chúng ta, tức là sự sống đời đời, cũng được ban cho thông qua Mẹ phần hồn.

Kinh Thánh cho biết rõ rằng Đức Chúa Trời Mẹ có tồn tại, và thông qua Đức Chúa Trời Mẹ chúng ta có thể được cho phép sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời đã hứa.

Ý Muốn của Đức Chúa Trời Sáng Tạo Êva, Vợ của Ađam

Vậy hãy cùng nghiên cứu thêm nữa lẽ thật về Đức Chúa Trời Mẹ thông qua tồn tại của Ađam xuất hiện trong sách Rôma.

Rôma 5:14 “… Ađam, là người làm hình bóng của Đấng phải đến.”

Sách Rôma là sách được ghi chép sau khi Đức Chúa Jêsus thăng thiên, nên Đấng phải đến ở đây có nghĩa là Đức Chúa Jêsus đến lần thứ hai, tức là Đức Chúa Jêsus Tái Lâm. Ađam được dựng nên trong ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết về tồn tại của Đức Chúa Jêsus Tái Lâm.
Vậy thì Đức Chúa Trời có ý muốn gì trong công việc dựng nên Êva, vợ của Ađam?

Sáng Thế Ký 2:21 “Giêhôva Đức Chúa Trời làm cho Ađam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào.”

Sáng Thế Ký 3:20 “Ađam gọi vợ là Êva, vì là mẹ của cả loài người.”

Từ “Êva” có nghĩa là sự sống. Và Êva được gọi là “mẹ của cả loài người”. Thông qua Ađam, Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta biết về Đức Chúa Jêsus Tái Lâm, tức là Đức Chúa Trời Cha của chúng ta, còn thông qua Êva, Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta biết về Vợ của Đức Chúa Jêsus Tái Lâm, tức là Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta.

Nói cách khác, Êva là nhân vật biểu tượng cho Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta, và giống như Êva được gọi là mẹ của cả loài người thì chúng ta được nhận sự sống, tức sự sống đời đời thông qua Đức Chúa Trời Mẹ.