Lịch Sử của Gia Đình Ápraham và Đức Chúa Trời Mẹ

Chúng ta có thể nhận được cơ nhiệp Nước Thiên Đàng thông qua Đức Chúa Trời Mẹ. Trong Kinh Thánh, Ápraham biểu tượng cho Đức Chúa Trời, nên Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta có thể nhận được cơ nghiệp Nước Thiên Đàng như thế nào thông qua lịch sử của gia đình Ápraham.

Người được nhận cơ nghiệp của gia đình Ápraham là Ysác. Dù Ápraham có con là Íchmaên được sanh bởi Aga, nhưng Đức Chúa Trời đã không cho phép Íchmaên được hưởng cơ nghiệp, mà cho phép cơ nghiệp được ban cho Ysác, là con trai được sanh ra bởi Sara. Đó là bởi Ysác là con của Sara, người tự chủ. Thông qua lịch sử này, chúng ta có thể biết rằng cơ nghiệp Nước Thiên Đàng được ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời Mẹ.

Đấng An Xang Hồng đã dạy dỗ và cho chúng ta biết về tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ, là Sự Mầu Nhiệm trong những sự mầu nhiệm được giấu kín trong Kinh Thánh.

Vậy, chúng ta hãy tìm hiểu lời tiên tri liên quan đến “Lịch Sử của Gia Đình Ápraham và Mẹ” mà Đấng An Xang Hồng dạy dỗ.

Ápraham là Biểu Tượng Cho Đức Chúa Trời

Trước tiên chúng ta phải tìm hiểu xem trong Kinh Thánh, Ápraham là nhân vật biểu tượng cho ai.

Luca 16:19-31 “… Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Ápraham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi Âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Ápraham, và Laxarơ trong lòng người; bèn kêu lên rằng: Hỡi Ápraham tổ tôi…”

Như các bạn biết rõ, đây là lời ví dụ về người nghèo Laxarơ và người giàu. Lời này cho thấy nội dung Laxarơ chết và được đi vào Nước Thiên Đàng, còn người giàu cũng chết nhưng bị đi xuống địa ngục và phải chịu đau đớn. Nhưng trong ví dụ này có nội dung mà chúng ta lấy làm kỳ lạ và nghi ngờ là rõ ràng sau khi chết Laxarơ chắc chắn phải được đem để vào lòng của Đức Chúa Trời, vậy mà Kinh Thánh lại nói rằng Laxarơ được đem để vào lòng Ápraham.

Và nơi mà người giàu bị đi xuống sau khi chết là địa ngục, ở phía xa người giàu nhìn thấy và gọi Đức Chúa Trời, mà Kinh Thánh lại nói rằng người giàu trông thấy Ápraham bèn kêu lên rằng “Hỡi Ápraham tổ tôi”.
Ở thế giới linh hồn, Ai là Đấng có thể được gọi là Cha? Duy chỉ Đức Chúa Trời mới có thể được gọi là Cha thôi.

Vậy thì Ápraham biểu tượng cho ai đây? Ápraham chính là nhân vật biểu tượng cho Đức Chúa Trời. Theo đó cơ nghiệp của gia đình Ápraham biểu tượng cho cơ nghiệp vương quốc của Đức Chúa Trời, tức là của Nước Thiên Đàng.

Người Kế Tự của Gia Đình của Ápraham, Ysác

Vậy, hãy tìm hiểu xem ai là người kế tự trong gia đình Ápraham.

Trong gia đình Ápraham, đã có ba người có thể được thừa hưởng cơ nghiệp. Thứ nhất là Êliêse, thứ hai là Íchmaên, và thứ ba là Ysác. Trong ba người này, ai là người kế tự của Ápraham? Đó chính là Ysác.

Hãy tìm hiểu lý do xem tại sao Ysác đã có thể trở thành người kế tự của Ápraham.

Sáng Thế Ký 15:1-4 “… Ápram thưa rằng: Lạy Chúa Giêhôva, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con, kẻ nối nghiệp nhà tôi là Êliêse, người Đamách. Ápram lại nói rằng: Nầy, Chúa làm cho tôi tuyệt tự; một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi. Đức Giêhôva bèn phán cùng Ápram rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra, sẽ là người kế nghiệp ngươi.”

Đương thời, Ápraham đã nhiều tuổi mà vẫn không có con. Nên Ápraham đã tiến cử Êliêse, kẻ tôi tớ, làm người kế nghiệp của mình. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã không cho phép, và phán rằng người ở trong gan ruột của Ápraham ra, sẽ là người kế nghiệp của Ápraham. Sau đó Íchmaên đã được sanh ra bởi Ápraham và Aga, là con đòi của Sara.

Sáng Thế Ký 16:1-15 “Vả, Sarai, vợ của Ápram, vẫn không sanh con; nàng có một con đòi Êdíptô, tên là Aga. Sarai nói cùng Ápram rằng: Nầy, Đức Giêhôva đã làm cho tôi son sẻ, vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi, có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng. Ápram bèn nghe theo lời của Sarai… Rồi nàng Aga sanh được một con trai; Ápram đặt tên đứa trai đó là Íchmaên.”

Như các bạn thấy, Íchmaên được sanh ra cho Ápraham thông qua con đòi Aga, và Ápraham đã tiến cử Íchmaên làm người thừa hưởng cơ nghiệp của mình, lên Đức Chúa Trời.

Sáng Thế Ký 17:18-19 “Ápraham thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Chớ chi Íchmaên vẫn được sống trước mặt Ngài! Đức Chúa Trời bèn phán rằng: Thật vậy, Sara, vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, rồi ngươi đặt tên là Ysác. Ta sẽ lập giao ước cùng nó, để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó.”

Khi Ápraham thưa lên Đức Chúa Trời rằng “Chớ chi Íchmaên vẫn được sống trước mặt Ngài!” thì Đức Chúa Trời đã từ chối và không cho phép Íchmaên được trở thành người kế tự của Ápraham. Thay vào đó Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ysác sẽ được sanh ra bởi thân thể của Sara, là vợ cả.

Theo lời hứa, Ysác đã được sanh ra, và giữa ba người là Êliêse, Íchmaên và Ysác, thì duy chỉ Ysác, là người xuất hiện cuối cùng, đã được lựa chọn làm người kế tự của Ápraham.

Đức Chúa Trời Mẹ, Yếu Tố Quyết Định của Người Kế Tự

Đức Chúa Trời Mẹ, Yếu Tố Quyết Định của Người Kế Tự
Đức Chúa Trời Mẹ, Yếu Tố Quyết Định của Người Kế Tự

Điều chúng ta phải chú ý là đây không đơn thuần chỉ là lịch sử đã qua của một gia đình. Như các bạn biết rõ, Kinh Thánh không phải là câu chuyện về cuộc đời của một cá nhân hoặc một gia đình. Ấy vậy mà Đức Chúa Trời đã ghi chép và đề cập rất nhiều lần về lịch sử của một gia đình ấy trong Kinh Thánh. Trên thực tế, lịch sử như vậy là một hình bóng của việc sẽ xảy ra. Lịch sử của gia đình của Ápraham cũng giống như vậy. Đức Chúa Trời đã ghi chép lịch sử của gia đình của Ápraham như là một lời tiên tri cho biết rằng ai sẽ có thể trở thành người kế tự của Đức Chúa Trời.

Thông qua gia đình của Ápraham, chúng ta có thể xác minh được sự thật rằng mẹ chính là yếu tố quyết định cuối cùng định ra người kế tự. Giống như Ysác có thể trở thành người kế tự của Ápraham là bởi mẹ của mình, tức là người nữ tự chủ Sara, giờ chúng ta cũng có thể trở thành người kế tự của Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta, là Người Nữ Tự Chủ. Duy chỉ những người tin vào Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta, là Người Nữ Tự Chủ, tức là duy chỉ những con cái được sanh ra bởi giao ước mới mới có thể được thừa kế cơ nghiệp của Đức Chúa Trời Cha của chúng ta, tức là Nước Thiên Đàng. Chúng ta hãy cùng tìm thêm một lời nữa làm chứng về Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta.

Galati 4:22-31 “Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta… Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Ysác, là con của lời hứa. Nhưng, như bấy giờ, kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo Thánh Linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy. Song Kinh Thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó; vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ.”

Như các bạn đã thấy, Kinh Thánh nói rõ ràng rằng chúng ta chẳng phải con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ. Khi ấy, Íchmaên có mẹ là Aga, là người nữ tôi mọi chứ không phải là người nữ tự chủ, thế nên Íchmaên đã không thể được thừa hưởng sản nghiệp của cha mình. Tuy nhiên, Ysác có mẹ là Sara, là người nữ tự chủ, nên Ysác đã có thể trở thành người kế tự của Ápraham. Giờ Kinh Thánh đang làm chứng rằng chúng ta cũng như Ysác, là con của lời hứa, là con cái của Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta, là Người Nữ Tự Chủ.

Ngày nay, trên thế gian này cũng có ba loại người đang sinh sống, đó là những người giống như Êliêse, những người giống như Íchmaên, và những người giống như Ysác.

Loại người thứ nhất là những người không tín ngưỡng, không tin vào Đức Chúa Trời Cha, cũng chẳng tin vào Đức Chúa Trời Mẹ nữa.

Loại người thứ hai là những người chỉ tin vào Đức Chúa Trời Cha, mà không tin vào Đức Chúa Trời Mẹ.

Loại người thứ ba là những người tin vào cả Đức Chúa Trời Cha lẫn Đức Chúa Trời Mẹ nữa. Suy nghĩ đến ba ứng cử viên trong gia đình Ápraham, thì thấy rằng ai có thể được thừa kế Nước Thiên Đàng? Chẳng cần phải nói cũng có thể biết rằng đó là loại người thứ ba, là những người như Ysác.

Các bạn muốn thuộc vào loại người nào? Giả sử các bạn muốn thuộc vào loại người như Ysác thì duy chỉ phải trở thành con cái của Người Nữ Tự Chủ. Nói cách khác, các bạn phải tin và tiếp nhận Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta, là Người Nữ Tự Chủ. Kinh Thánh đang làm chứng về điều đó.