Lịch Sử của Gia Đình Ápraham và Đức Chúa Trời Mẹ

Chúng ta có thể nhận được cơ nhiệp Nước Thiên Đàng thông qua Đức Chúa Trời Mẹ. Trong Kinh Thánh, Ápraham biểu tượng cho Đức Chúa Trời, nên Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta có thể nhận được cơ nghiệp Nước Thiên Đàng như thế nào thông qua lịch sử của gia đình Ápraham.

Người được nhận cơ nghiệp của gia đình Ápraham là Ysác. Dù Ápraham có con là Íchmaên được sanh bởi Aga, nhưng Đức Chúa Trời đã không cho phép Íchmaên được hưởng cơ nghiệp, mà cho phép cơ nghiệp được ban cho Ysác, là con trai được sanh ra bởi Sara. Đó là bởi Ysác là con của Sara, người tự chủ. Thông qua lịch sử này, chúng ta có thể biết rằng cơ nghiệp Nước Thiên Đàng được ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời Mẹ.

Đấng An Xang Hồng đã dạy dỗ và cho chúng ta biết về tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ, là Sự Mầu Nhiệm trong những sự mầu nhiệm được giấu kín trong Kinh Thánh.

Vậy, chúng ta hãy tìm hiểu lời tiên tri liên quan đến “Lịch Sử của Gia Đình Ápraham và Mẹ” mà Đấng An Xang Hồng dạy dỗ.

Ápraham là Biểu Tượng Cho Đức Chúa Trời

Trước tiên chúng ta phải tìm hiểu xem trong Kinh Thánh, Ápraham là nhân vật biểu tượng cho ai.

Luca 16:19-31 “… Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Ápraham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi Âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Ápraham, và Laxarơ trong lòng người; bèn kêu lên rằng: Hỡi Ápraham tổ tôi…”

Như các bạn biết rõ, đây là lời ví dụ về người nghèo Laxarơ và người giàu. Lời này cho thấy nội dung Laxarơ chết và được đi vào Nước Thiên Đàng, còn người giàu cũng chết nhưng bị đi xuống địa ngục và phải chịu đau đớn. Nhưng trong ví dụ này có nội dung mà chúng ta lấy làm kỳ lạ và nghi ngờ là rõ ràng sau khi chết Laxarơ chắc chắn phải được đem để vào lòng của Đức Chúa Trời, vậy mà Kinh Thánh lại nói rằng Laxarơ được đem để vào lòng Ápraham.

Và nơi mà người giàu bị đi xuống sau khi chết là địa ngục, ở phía xa người giàu nhìn thấy và gọi Đức Chúa Trời, mà Kinh Thánh lại nói rằng người giàu trông thấy Ápraham bèn kêu lên rằng “Hỡi Ápraham tổ tôi”.
Ở thế giới linh hồn, Ai là Đấng có thể được gọi là Cha? Duy chỉ Đức Chúa Trời mới có thể được gọi là Cha thôi.

Vậy thì Ápraham biểu tượng cho ai đây? Ápraham chính là nhân vật biểu tượng cho Đức Chúa Trời. Theo đó cơ nghiệp của gia đình Ápraham biểu tượng cho cơ nghiệp vương quốc của Đức Chúa Trời, tức là của Nước Thiên Đàng.

Người Kế Tự của Gia Đình của Ápraham, Ysác

Vậy, hãy tìm hiểu xem ai là người kế tự trong gia đình Ápraham.

Trong gia đình Ápraham, đã có ba người có thể được thừa hưởng cơ nghiệp. Thứ nhất là Êliêse, thứ hai là Íchmaên, và thứ ba là Ysác. Trong ba người này, ai là người kế tự của Ápraham? Đó chính là Ysác.

Hãy tìm hiểu lý do xem tại sao Ysác đã có thể trở thành người kế tự của Ápraham.

Sáng Thế Ký 15:1-4 “… Ápram thưa rằng: Lạy Chúa Giêhôva, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con, kẻ nối nghiệp nhà tôi là Êliêse, người Đamách. Ápram lại nói rằng: Nầy, Chúa làm cho tôi tuyệt tự; một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi. Đức Giêhôva bèn phán cùng Ápram rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra, sẽ là người kế nghiệp ngươi.”

Đương thời, Ápraham đã nhiều tuổi mà vẫn không có con. Nên Ápraham đã tiến cử Êliêse, kẻ tôi tớ, làm người kế nghiệp của mình. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã không cho phép, và phán rằng người ở trong gan ruột của Ápraham ra, sẽ là người kế nghiệp của Ápraham. Sau đó Íchmaên đã được sanh ra bởi Ápraham và Aga, là con đòi của Sara.

Sáng Thế Ký 16:1-15 “Vả, Sarai, vợ của Ápram, vẫn không sanh con; nàng có một con đòi Êdíptô, tên là Aga. Sarai nói cùng Ápram rằng: Nầy, Đức Giêhôva đã làm cho tôi son sẻ, vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi, có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng. Ápram bèn nghe theo lời của Sarai… Rồi nàng Aga sanh được một con trai; Ápram đặt tên đứa trai đó là Íchmaên.”

Như các bạn thấy, Íchmaên được sanh ra cho Ápraham thông qua con đòi Aga, và Ápraham đã tiến cử Íchmaên làm người thừa hưởng cơ nghiệp của mình, lên Đức Chúa Trời.

Sáng Thế Ký 17:18-19 “Ápraham thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Chớ chi Íchmaên vẫn được sống trước mặt Ngài! Đức Chúa Trời bèn phán rằng: Thật vậy, Sara, vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, rồi ngươi đặt tên là Ysác. Ta sẽ lập giao ước cùng nó, để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó.”

Khi Ápraham thưa lên Đức Chúa Trời rằng “Chớ chi Íchmaên vẫn được sống trước mặt Ngài!” thì Đức Chúa Trời đã từ chối và không cho phép Íchmaên được trở thành người kế tự của Ápraham. Thay vào đó Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ysác sẽ được sanh ra bởi thân thể của Sara, là vợ cả.

Theo lời hứa, Ysác đã được sanh ra, và giữa ba người là Êliêse, Íchmaên và Ysác, thì duy chỉ Ysác, là người xuất hiện cuối cùng, đã được lựa chọn làm người kế tự của Ápraham.

Đức Chúa Trời Mẹ, Yếu Tố Quyết Định của Người Kế Tự

Đức Chúa Trời Mẹ, Yếu Tố Quyết Định của Người Kế Tự
Đức Chúa Trời Mẹ, Yếu Tố Quyết Định của Người Kế Tự

Điều chúng ta phải chú ý là đây không đơn thuần chỉ là lịch sử đã qua của một gia đình. Như các bạn biết rõ, Kinh Thánh không phải là câu chuyện về cuộc đời của một cá nhân hoặc một gia đình. Ấy vậy mà Đức Chúa Trời đã ghi chép và đề cập rất nhiều lần về lịch sử của một gia đình ấy trong Kinh Thánh. Trên thực tế, lịch sử như vậy là một hình bóng của việc sẽ xảy ra. Lịch sử của gia đình của Ápraham cũng giống như vậy. Đức Chúa Trời đã ghi chép lịch sử của gia đình của Ápraham như là một lời tiên tri cho biết rằng ai sẽ có thể trở thành người kế tự của Đức Chúa Trời.

Thông qua gia đình của Ápraham, chúng ta có thể xác minh được sự thật rằng mẹ chính là yếu tố quyết định cuối cùng định ra người kế tự. Giống như Ysác có thể trở thành người kế tự của Ápraham là bởi mẹ của mình, tức là người nữ tự chủ Sara, giờ chúng ta cũng có thể trở thành người kế tự của Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta, là Người Nữ Tự Chủ. Duy chỉ những người tin vào Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta, là Người Nữ Tự Chủ, tức là duy chỉ những con cái được sanh ra bởi giao ước mới mới có thể được thừa kế cơ nghiệp của Đức Chúa Trời Cha của chúng ta, tức là Nước Thiên Đàng. Chúng ta hãy cùng tìm thêm một lời nữa làm chứng về Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta.

Galati 4:22-31 “Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta… Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Ysác, là con của lời hứa. Nhưng, như bấy giờ, kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo Thánh Linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy. Song Kinh Thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó; vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ.”

Như các bạn đã thấy, Kinh Thánh nói rõ ràng rằng chúng ta chẳng phải con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ. Khi ấy, Íchmaên có mẹ là Aga, là người nữ tôi mọi chứ không phải là người nữ tự chủ, thế nên Íchmaên đã không thể được thừa hưởng sản nghiệp của cha mình. Tuy nhiên, Ysác có mẹ là Sara, là người nữ tự chủ, nên Ysác đã có thể trở thành người kế tự của Ápraham. Giờ Kinh Thánh đang làm chứng rằng chúng ta cũng như Ysác, là con của lời hứa, là con cái của Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta, là Người Nữ Tự Chủ.

Ngày nay, trên thế gian này cũng có ba loại người đang sinh sống, đó là những người giống như Êliêse, những người giống như Íchmaên, và những người giống như Ysác.

Loại người thứ nhất là những người không tín ngưỡng, không tin vào Đức Chúa Trời Cha, cũng chẳng tin vào Đức Chúa Trời Mẹ nữa.

Loại người thứ hai là những người chỉ tin vào Đức Chúa Trời Cha, mà không tin vào Đức Chúa Trời Mẹ.

Loại người thứ ba là những người tin vào cả Đức Chúa Trời Cha lẫn Đức Chúa Trời Mẹ nữa. Suy nghĩ đến ba ứng cử viên trong gia đình Ápraham, thì thấy rằng ai có thể được thừa kế Nước Thiên Đàng? Chẳng cần phải nói cũng có thể biết rằng đó là loại người thứ ba, là những người như Ysác.

Các bạn muốn thuộc vào loại người nào? Giả sử các bạn muốn thuộc vào loại người như Ysác thì duy chỉ phải trở thành con cái của Người Nữ Tự Chủ. Nói cách khác, các bạn phải tin và tiếp nhận Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta, là Người Nữ Tự Chủ. Kinh Thánh đang làm chứng về điều đó.

60 comments

Thật cảm tạ Ngài_ Đức Chúa Trời Mẹ đã đến đất này để ban tình yêu thương cho loài người. Những kẻ chưa thể hiểu hết về tình yêu của Ngài. Xin Ngài cho những kẻ tội nhân được ăn năn trước mặt Ngài.

Tôi là 1 người rất yêu thích cuốn sách Kinh Thánh và hiểu rằng ko phải ai đọc cũng có thể hiểu được những lời ghi chép trong đó. Trong KT, có rất nhiều câu chuyện, mà t nghĩ đương nhiên ko đơn thuần chỉ là câu chuyện, nhất định phải có 1 ý nghĩa sâu xa gì đằng sau câu chuyện ấy. Khi đọc bài viết này, tôi cảm thấy rất ý nghĩa và giống như được hiểu KT nhiều hơn. Nếu được lựa chọn sống trong 1 gia đình có Cha thôi mà ko có mẹ, và 1 gđ có cả Cha và có cả mẹ, bạn sẽ chọn sống trong gđ nào. Đương nhiên, tôi lựa chọn đc sống trong gia đình có tình yêu của cả Bố và Mẹ là tuyệt vời nhất. Cám ơn bài viết rất nhiều. Mong được đọc nhiều bài viết và đc sự chia sẻ của các bạn

Lịch sử Kinh Thánh này thật hay và thật mầu nhiệm.
Kinh Thánh thật đã làm chứng trước về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ rồi. Vậy là phải tiếp nhận và tin không chỉ riêng sự tồn tại của Đức Chúa Trời Cha, mà còn có Đức Chúa Trời Mẹ nữa.

Đức Chúa Trời đã làm ra hết thảy mọi sự lạ lùng từ xưa để dạy dỗ những người ở thời đại này. Thật những người sống vào thời đại này được hiểu biết trọn vẹn những mầu nhiệm được để dành là những người có phước. Những đấng tiên tri sống vào thời đại đức cha, đức con đâu được chứng kiến sự xuất hiện của Mẹ.

Tôi đã từng đọc câu chuyện này rồi nhưng nghĩ rằng nó là câu chuyện lịch sử đã qua. Nhờ đọc bài viết này tôi mới biết lịch sử này cho biết mình có ĐCT Mẹ. Đây thực sự là một điều quá ngạc nhiên đối với tôi. Tôi muốn là người giống như Ysac. Xin cho biết tôi phải tới đâu để tìm hiểu thêm về điều này. Xin cảm ơn!

tôi thật cảm thấy rất hay quan trọng tò mò và khát khao muốn tìm hiểu về lẽ thật của học viện êlohim.nơi nghiên cứu về sự mầu nhiệm chứa đựng trong kinh thánh.nơi đây tất cả thành viên đều đẹp đẽ thân thiện gương mặt họ luôn cười rạng rỡ không biết điều gì đã khiến họ trở nên đẹp đẽ như vậy.???

Nếu ko có Mẹ thì ko có hạnh phúc và chở che. Linh hồn ko có Đức Chúa Trời Mẹ là Đấng sanh ra Linh Hồn mình thì ko thể hạnh phúc được. Muôn vật được sáng tạo đều có Mẹ yêu thương đang cho biết có Đức Chúa Trời Mẹ là tình yêu thương. Xin cảm ơn về sự cho biết ko những có Cha mà còn có Mẹ Linh hồn nữa…

Cảm tạ Mẹ vì đã đến tận thế gian, biến con cái bé mọn Ê-li-ê-se này thành Y-sác của Mẹ.
Có Mẹ con mới có hạnh phúc thật sự là hạnh phúc được yêu thương đời đời không hề vơi cạn.
Con cảm tạ Mẹ!

“Chúng ta cũng như Y-sác là con của lời hứa”- Hạnh phúc lớn nhất của chúng con chính là được làm con của Mẹ. Cảm tạ Mẹ vì đã cho chúng con 1 cơ hội nữa để được sanh lại mới thành con cái của Mẹ! Chúng con yêu Mẹ.

CTCM vì đã cho chúng con được nhận biết và làm con của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem, sự nhân từ và lòng nhân hậu của CM thật ấm áp đối với chúng con là những tội nhân phản nghịch này, xin CM cho chúng con được làm con của CM từ nay cho đến đời đời ấy thật là phước lành lớn cho chúng con. Thật CTCM của chúng con đến đời đời.

Thật cảm.tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã cho phép tôi được trở nên Y sac phần linh hồn vào thời đại sau rốt này. Thật phước lành cho những con cái có Mẹ là Đấng che chở cho hết thảy chúng ta được về Nhà.

Gia đình mà có cha nhưng k có mẹ thì thật buồn, Nước thiên đàng mà thiếu đi hình bóng của mẹ thì sẽ thế nào đây. có ĐCT cha thì đương nhiên phải có ĐCT mẹ, tất cả đều đã được làm chứng trong kinh thánh . sự làm chứng cho ĐCT mẹ thật mầu nhiệm, con cái của Cha Mẹ sẽ nghe tiếng gọi của Cha Mẹ mà quay trở về.

Nguyên lí cơ bản của loài người là phải có cha và có mẹ mới có được sự sống, vậy về phần linh hồn chắc chắn phải có Cha Mẹ phần linh hồn chứ

Nhờ tình yêu thương sự hy sinh của đức chúa trời cha me đến thế gian này ban cho chúng ta con đường sự cứu rỗi và được quay trở về quê hương nước thiên đàng nếu không tin vào mẹ thì không thể nào quay vê quê hương nước thiên đàng

Điều kiện để được trở nên người kế tự Nước Thiên Đàng chính là trở nên con cái của Đức Chúa Trời Mẹ là ngừơi nữ tự chủ. Nếu k bởi Mẹ thì chẳng ai đc sống

Chúng ta không được xem thường bất cứ một lời nào ghi chép trong Kinh Thánh, vì những lời ghi chép trong Kinh Thánh đều có ý nghĩa lớn trong công cuộc cứu rỗi ở thời đại này nên chúng ta nhất thiết phải dò xem một cách nghiêm túc. Lịch sử về gia đình Apraham là một lời tiên tri chỉ ra những người như thế nào mới được trở về Nước Thiên Đàng và thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Ấy là những người có đức tin vào Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem.

Mọi sự cứu rỗi của con cái Nước Thiên Đàng đều phụ thuộc vào ĐCT Mẹ. Chúng con được về Nhà không phải bởi tài năng hay bất cứ gì của chúng con mà hết thảy đều nhờ Mẹ.

Cảm tạ Cha Mẹ.. trc đây c thật gen tị vì nếu như sống vào 2000 năm trước sẽ đc gặp ĐC Jesus nhưng bây giờ c còn cảm tạ CM hơn nữa vì thời đại này k những c đc tiếp nhận Cha mà c còn đc gặp Mẹ là Đâng nguồn sự sống là tyt trọn ven là sự mầu nhiệm cuối cùng ❤️

Ở đâu có Đức Cháu Trời là nơi đó tồn tại tình yêu thương.
Xin Cha Mẹ ghi khắc sự hi sinh của Cha Mẹ vào lòng của chúng con để chúng con được biến hóa mỗi ngày.

Cảm tạ Đức Chúa Trời Mẹ đã đến trên thế gian này đi đường khổ nạn, đau đớn để ban cơ nghiệp Nước Thiên Đàng cho chúng con. Chúng con yêu Mẹ.

Quả là một sự mầu nhiệm lớn! Nếu không có sự giải nghĩa tỏ tường như thế này từ Hội Thánh Của Đức Chúa Trời, thì bản thân tôi cũng không thể nào nhận ra đươc sự mầu nhiệm như thế nà,y. Rốt cuộc, mấu chốt của sự cứu rỗi là nằm ở Đức Chúa Trời Mẹ, còn những ai không tin Me thì chẳng khác nào như Ich – ma – ên, sẽ bị đuổi đi mà thôi. Vậy thì hôm nay chúng ta cần phải vâng phục tuyệt đối Lời Mẹ và đi theo mọi nơi Mẹ dẫn dắt thì mới có thể vào Nước Thiên Đàng được.

Hạnh phúc đời đời được ban bởi Mẹ trên trời, cảm tạ tình yêu vô hạn của Mẹ dành cho chúng con, con thật tự hào vì là con của Mẹ,dù con vẫn chưa làm được gì báo đáp tình yêu của Mẹ

Nhờ Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem mà chúng con được vui mừng nhận lấy quyền thừa kế Nước Thiên Đàng. Chúng con thật cảm tạ Mẹ và chúng con thật tự hào khi được trở thành con cái của Mẹ.

Dù là phần xác hay phần linh hồn, thì Mẹ chính là nhân vật quan trọng cùng không thể thiếu đối với con cái … Cảm tạ Mẹ vẫn yêu thương dù chúng con luôn gieo thật nhiều gai nhọn cho Ngài, cảm tạ Mẹ vẫn chịu đựng đến thế này vì chúng con, cảm tạ Mẹ vẫn xin Cha cho chúng con thêm cơ hội…. Cảm tạ Ngài!!!

Thật may mắn vì mình có Mẹ Gierusalem ở cùng và tin chắc chinh Mẹ dẫn dắt chúng ta về Nước Thiên Đàng cùng cho chúng ta thừa hưởng cơ nghiệp trên trời vì chung ta là con của Mẹ

Dù phần xác thịt chúng con bé mọn, thiếu thốn và chẳng có cái gì nhưng chúng con biết rằng chúng con chẳng thiếu tình yêu thương của Cha Mẹ và ace, Cảm Tạ Cha Mẹ đã cho con trở thành 1 thành viên trong gia đình Nước Thiên Đàng,gia đình Hội Thánh của Đức Chúa Trời. We Love U

Thật dâng cảm tạ lên Cha Mẹ vì chi con được trở nên con cái Ngài. Chỉ có con cái của Mẹ Gierusalem là người nữ tự chủ thì mới trở nên người thừa kế cơ nghiệp NTD.

Thật dâng cảm tạ lên Cha Mẹ vì cho con được trở nên con cái Ngài. Chỉ có con cái của Mẹ Gierusalem là người nữ tự chủ thì mới trở nên người thừa kế cơ nghiệp NTD.

Làm sao chúng ta được về NTĐ nếu như cứ tiếp tục phủ nhận Đức Chúa Trời Mẹ. Thật cảm ta Mẹ vì cho chúng con trở nên là con của Mẹ

Khải huyền 4:11 Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh-hiển, tôn-quí và quyền-lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn-vật mới có và đã được dựng nên => vậy ý muốn của Chúa đã được chứa đựng trong muôn vật là gì vậy? Đó là các con cái trên thế giới này đều có sự sống trực tiếp từ Mẹ của chúng. Không có một ai sinh ra mà không có Mẹ. Con cái được trưởng thành và tốt đẹp là nhờ vào tình yêu thương cao quý của Cha và Mẹ. Thế giới phần xác là thế, thì huống chi thế giới linh hồn. Chúng ta được dạy dỗ là gọi Đức Chúa Trời Cha, vậy tại sao không thể tồn tại Đức Chúa Trời Mẹ được. Chẳng có ai chỉ có Cha mà tồn tại được đâu, nhất định cũng tồn tại Mẹ nữa (Đức Chúa Trời Mẹ cũng tồn tại).

Thật cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ, chúng ta không chỉ có Cha phần linh hồn được kinh thánh làm chứng, mà còn có Mẹ phần linh hồn được cùng một quyển sách kinh thánh làm chứng nữa, nên nhất định chúng ta phải tiếp nhận Mẹ Giêrusalem thì mới trở nên con cái được kế thừa cơ nghiệp NTD.

Từ ban đầu trong một gia đình đã có bố và mẹ và các con nưa. Ấy là một gia đình trọn vẹn và đầy tình yêu thương đến từ bố và mẹ phải không? Đó chính là ý muốn của Đấng tạo hóa. Và thông qua sự sáng tạo ấy của Ngài, Ngài muốn cho chúng ta là những người không biết được tương lai rằng: lình hồn chúng ta cũng có 1 gia đình hoàn hảo có cả Cha và Mẹ nữa. Thật cảm ơn ad đã có 1 bài viết thiết thực và đầy ý nghĩa thể này. Xin hãy tin Dct cha và mẹ để trở nên con cái Ngài và nhận lãnh cơ nghiệp NTD.

Con cảm tạ DCT Cha Mẹ đời đời vì đã lựa chọn con. Con đã có nhân đức gì mà xứng đáng được Cha Mẹ ban cho ân điển để làm Ysac của Cha Mẹ. Không thể tưởng tượng được nếu bây giờ con không được Cha Mẹ dẫn về Sion mà vẫn còn hoang đàng ở thế gian thì sẽ ra sao nữa. Xin lỗi Cha Mẹ vì con vẫn chưa sống xứng đáng với Tin Lành, với ân điển mà thời đại này mà con đã được nhận – được chứng kiến mọi lời tiên tri ứng nghiệm từng chút một, điều đặc biệt nhất là chúng con được ở cùng Mẹ điều mà các ace thời đại đức cha và đức con không có được. Con đã được ban cho quá nhiều nhưng Lại là kẻ có đức tin yếu đuối, làm đau lòng Mẹ nhất. Dù lòng vẫn sợ nhưng con xin Cha đến thật nhanh để đón chúng con về. Xin cho con được về cùng Cha Mẹ và các ace ❤

Thật cảm tạ lên Đức Chúa Trời Cha Và Đức Chúa Trời Mẹ đã cho con này được nhận ra lẽ thật của sự sống Đời Đời thông qua Kinh Thánh, cho con được sống hạnh phúc trong tình yêu thương có cả Cha và Mẹ. Chúng thật ân điển là con của người nữ “Tự Chủ ” và đó cũng là sự mầu nhiệm thật tốt đẹp thay. Cho con được xin Cảm Tạ Cha Mẹ đời đời mãi mãi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *