Cỏ Lùng và Lúa Mì

Trong công việc truyền đạo Tin Lành của Nước Thiên Ðàng, Ðức Chúa Jêsus bày tỏ ra ý muốn, ý định của Ðức Chúa Trời bằng những lời ví dụ và ẩn dụ. Trong đó, có một lời ví dụ về Hội Thánh lẽ thật và hội thánh gian dối, là lời ví dụ “cỏ lùng và lúa mì”.

1. Cỏ lùng và lúa mì là gì?

Cỏ lùng là một loại cỏ được mọc ra giữa lúa mì, mà có hình dạng rất giống lúa mì. Khi nó còn non thì khó phân biệt cỏ lùng với lúa mì, nó phải lớn lên thì mới phân biệt được. Thêm nữa, cỏ lùng có sức sinh tồn mạnh mẽ hơn lúa mì, nhiều lúc rễ cỏ lùng lại quấn xoắn với rễ lúa mì nữa. Cho nên, khi nhổ cỏ lùng đi thì cũng có lúc lúa mì bị nhổ ra. Sau khi thu hoạch, người nông dân đốt cháy cỏ lùng nhằm trừ khử hột giống cỏ lùng để năm sau không bị mọc lên nữa.

Thông qua ví dụ cỏ lùng và lúa mì, Ðức Chúa Jêsus dạy chúng ta hiểu biết và phân biệt ra người dân lẽ thật với đoàn thể ma quỉ Satan đang ngụy trang là hội thánh lẽ thật. Vì cỏ lùng có sức sống mạnh hơn, nên cứ còn được tồn tại mặc dầu chúng bị nhổ đi nhổ lại nhiều lần. Nhưng lúa mì có khuynh hướng hay bị mắc bịnh và bị chết mà dễ bị giảm lượng thu hoạch, nếu nông dân không bón phân, không tưới nước cho kịp. Giống như thế, hội thánh gian dối có ngoại hình nghiêm trang, có danh tiếng ở thế gian, và nhiều người vào đó nhưng kết quả cuối cùng là sự diệt vong (Mathiơ 7:13-14). Ngược lại, giống như lúa mì, mặc dù Hội Thánh lẽ thật là cửa hẹp, không có danh tiếng ở thế gian, cũng ít người tìm đường ấy, nhưng ấy là cánh cửa sự sống có sự sống đời đời (Mathiơ 7:13-14). Cái mà nông dân mong muốn thu hoạch là lúa mì chứ không phải là cỏ lùng. Mặc dù yếu đuối, không có quyền thế, không có danh tiếng, thậm chí không có gì đáng xem ở thế gian, nhưng cái được thu vào kho trên trời không phải là cỏ lùng mà là lúa mì – là người dân lẽ thật.

2. Ví dụ về cỏ lùng (gian dối) chỉ ra cái gì?

Mathiơ 13:24-30 “Ðức Chúa Jêsus phán ví dụ khác cùng chúng rằng: Nước Thiên Ðàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Nhưng đương khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi. Ðến khi lúa mì lớn lên, và trổ bông, thì cỏ lùng cùng lòi ra. Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: Thưa chủ, chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? Chủ đáp rằng: Ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng? Chủ rằng: Chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùng, hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng. Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt; đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: Trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi; song hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta.”

Khi các môn đồ xin Ðức Chúa Jêsus giải thích về ví dụ lúa mì và cỏ lùng, Ngài giải nghĩa ví dụ ấy từng chi tiết một. Người gieo giống tốt là Con Người – Ðức Chúa Jêsus; ruộng là thế gian; giống tốt là con cái Nước Thiên Ðàng; cỏ lùng là con cái quỉ dữ, kẻ nghịch thù gieo giống cỏ lùng ấy là ma quỉ; mùa gặt là ngày tận thế; con gặt là các thiên sứ. Ngài giải nghĩa như vậy và phán rằng người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như thế. Và Ngài phán tiếp rằng:

Mathiơ 13:41-43 “Con người sẽ sai thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác (kẻ làm trái luật pháp, Nêhêmi 1:7) khỏi nước Ngài, và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy nghe!”

Khi làm sáng tỏ về chính thể của cỏ lùng mà sẽ bị quăng xuống lò lửa địa ngục vào tận thế, trước tiên Ðức Chúa Jêsus phán lời ví dụ rằng cỏ lùng do ma quỉ gieo sẽ bị bó lại từng bó để đốt; sau đó, Ngài giải nghĩa lời ví dụ đó rằng những kẻ làm trái luật pháp sẽ bị quăng vào lò lửa để đốt. Lời ví dụ và giải thích này làm sáng tỏ sự thật rằng cỏ lùng bị quăng vào lửa chính là những kẻ làm trái luật pháp sẽ bị quăng vào lò lửa. Kẻ gian ác có nghĩa là những kẻ không giữ luật pháp của Ðức Chúa Trời. Cho nên, cỏ lùng chỉ ra mọi kẻ và đoàn thể – nhà thờ, hội thánh phạm điều răn của Ðức Chúa Trời trong khi họ giả dối tự xưng mình đang theo Ðức Chúa Trời. Bây giờ, chúng ta hãy xem cụ thể hơn về những loại hình “gian ác, làm trái luật pháp” đối với Ðức Chúa Trời.

3. Gian ác là gì?

1) Hành vi không giữ điều răn “Hãy nhớ ngày nghỉ (ngày Sabát) đặng làm nên ngày thánh!” (Xuất Êdíptô Ký 20:8) là sự gian ác.

Ngày nay, rất nhiều Cơ Ðốc nhân từ bỏ ngày Sabát, rồi lại giữ lễ thờ phượng Chủ nhật – ngày sùng bái thần mặt trời, thay vì giữ ngày Sabát – ngày kỷ niệm Ðấng Sáng Tạo rất thánh. Bởi hành vi này, họ trở nên kẻ làm gian ác mà phạm ý muốn của Ðức Chúa Trời.

2) Hành vi không giữ Lễ Vượt Qua của giao ước mới – luật lệ chí thánh của Ðức Chúa Trời, là gian ác.

Kinh Thánh chép rằng Lễ Vượt Qua của giao ước mới được lập ra vì chúng ta (Luca 22:20). Và Ðức Chúa Jêsus dạy các môn đồ phải chuẩn bị Lễ Vượt Qua theo y như lời Ngài, rồi Ngài cùng môn đồ giữ Lễ Vượt Qua. Trong khi Lễ Vượt Qua được cử hành, Đức Chúa Jêsus cầm chén (rượu nho) và giải nghĩa rằng “Chén này là huyết Ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.” (Mathiơ 26:17-28). Còn sứ đồ Phaolô truyền cho người Côrinhtô – người ngoại bang đương thời rằng phải giữ Lễ Vượt Qua (I Côrinhtô 5:7-8). Cho nên, kẻ nào chủ trương không cần giữ Lễ Vượt Qua mà Kinh Thánh phán chúng ta phải giữ, thì ấy là kẻ gian ác. Họ tự làm chứng mình là kẻ gian ác.

3) Tôn thờ thập tự giá là gian ác vì ấy là việc thờ hình tượng trái nghịch với điều răn chớ làm và chớ thờ lạy các hình tượng.

4) Ngày 25 tháng 12 không phải là ngày giáng sinh của Ðức Chúa Jêsus mà là lễ kỷ niệm sinh nhật của thần mặt trời. Cho nên, việc kỷ niệm Nôen là hành vi phạm điều răn “Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.”, kẻ giữ lễ Nôen là kẻ làm gian ác, làm trái luật pháp.

5) Ngoài ra, mọi hành vi phạm sự dạy dỗ trong Kinh Thánh giống như chủ trương rằng linh hồn chính là xác thịt, chủ trương rằng thế giới kiếp sau sẽ được dựng nên trên trái đất này, chủ trương phủ nhận Ba Vị Thánh Nhất Thể, chủ trương rằng chỉ cần tin thôi cũng được cứu v.v… đều là gian ác, sự trái luật pháp.

Gian ác, sự trái luật pháp là vũ khí của ma quỉ, cho nên việc theo giáo lý gian ác là hành vi tự thừa nhận mình là con cái của ma quỉ. Ðức Chúa Jêsus cũng dạy dỗ rằng:

Mathiơ 7:21-23 “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào Nước Thiên Ðàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác (kẻ làm trái luật pháp, Nêhêmi 1:7), ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!”

Tại đây, Ðức Chúa Jêsus cũng phán rằng chỉ kẻ làm theo ý muốn (điều răn) của Cha Ta ở trên trời mới được đi vào Nước Thiên Ðàng thôi. Mặc dù kẻ làm gian ác – tức là những kẻ chống đối mà không giữ điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời, nhân danh Chúa mà nói tiên tri (làm người lãnh đạo như mục sư, trưởng lão v.v…), nhân danh Chúa mà làm phép lạ, dùng quyền phép lớn như trừ quỉ nữa, thì Ðức Chúa Jêsus cũng phán rõ ràng cùng bọn chúng rằng “Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!” Nói cách khác điều này cho biết sự thật rằng những kẻ làm gian ác, làm trái luật pháp không thể đi vào Nước Thiên Đàng được.

Ngày nay, có rất nhiều nhà thờ và hội thánh giữ những luật lệ không có trong Kinh Thánh như thờ phượng Chủ nhật, lễ Nôen, tôn thờ thập tự giá, lễ tạ ơn (Thanksgiving), lễ dành cho trẻ em v.v… Tuy nhiên, thông qua Kinh Thánh, chúng ta biết rõ rằng những nhà thờ và hội thánh giữ những luật lệ đó bị xét ra là bọn làm gian ác, và bọn chúng không thể nào đi vào Nước Thiên Ðàng.

4. Lời tiên tri về việc cỏ lùng (kẻ làm gian ác, làm trái luật pháp) được sinh ra và dấy lên

[Lời tiên tri 1] Galati 1:6-8 “Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Ðấng gọi anh em bởi ơn Ðức Chúa Jêsus Christ, đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin Lành của Ðấng Christ. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem!”

Bằng cách nhấn mạnh lặp đi lặp lại rằng bất cứ ai truyền hay theo tin lành khác với Tin Lành của Ðấng Christ thì sẽ bị rủa sả, Kinh Thánh tiên tri cảnh báo trước rằng kẻ truyền tin lành khác sẽ dấy lên để đánh đổ Tin Lành của Ðấng Christ.

Những luật lệ mà các nhà thờ và hội thánh đang kỷ niệm như thờ phượng Chủ nhật, lễ Nôen, tôn thờ thập tự giá, lễ tạ ơn (Thanksgiving), lễ dành cho trẻ em v.v… có phải là Tin Lành mà Ðấng Christ truyền cho chúng ta không? Hay là tin lành khác bị biến đổi? Nếu là tin lành khác đã bị biến đổi thì ấy thật là một tín ngưỡng đáng bị rủa sả, mà đem đến hậu quả thê thảm là lửa địa ngục mà thôi. Chúng ta phải biết chính xác sự lừa dối của ma quỉ Satan.

[Lời tiên tri 2] Ðaniên 7:25 “Vua đó sẽ nói những lời phạm đến Ðấng Rất Cao, làm hao mòn các thánh của Ðấng Rất Cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp…”

“Vua đó” trong câu trên quả thật là ai? Theo hành vi của vua ấy mà xét thì ấy là kẻ phạm thượng đến Ðấng Rất Cao – Ðức Chúa Trời. Kẻ phạm thượng đến Ðấng Rất Cao chính là ma quỉ, là Satan, và là những kẻ giúp việc của nó nữa. Bọn chúng bắt bớ, làm hao mòn các thánh đồ – những chiến sĩ lẽ thật. Hành vi tiêu biểu nhất của chúng là “việc biến đổi thời kỳ và luật pháp của Ðức Chúa Trời”. Chúng ta phải biết rõ ràng rằng mọi lời dạy dỗ theo điều răn của loài người mà không làm theo điều răn của Ðức Chúa Trời được chứng trong Kinh Thánh, nhưng lại làm méo mó hoặc biến đổi luật pháp của Ngài, đó chính là tin lành khác, là giáo lý gian dối, là sự lừa gạt của ma quỉ.

5. Tin lành gian dối (tin lành khác), tức là giống gian ác (sự trái luật pháp) và gương xấu bị gieo ra khi nào?

Thông qua ví dụ cỏ lùng và lúa mì, Ðức Chúa Jêsus đã phán rằng sau khi Con Người (Ðức Chúa Jêsus) gieo giống tốt trong ruộng, đương khi người ta ngủ, thì kẻ thù nghịch (ma quỉ) đến mà gieo cỏ lùng (gian ác, sự trái luật pháp) trong lúa mì. Ðây là lời ví dụ cho biết rõ rằng Tin Lành của Ðấng Christ được truyền trước, rồi sự giả dối sinh ra, trưởng thành và làm ra tin lành khác. Ðức Chúa Jêsus đến thế gian và lập ra các phép đạo và luật lệ của giao ước mới như ngày Sabát, Lễ Vượt Qua, Lễ Lều Tạm, phép Báptêm, một phần mười v.v…, mà mở đường cho chúng ta đến Nước Thiên Ðàng rồi. Tuy nhiên, đến khoảng thế kỷ thứ 4, Tin Lành này bị người ta thay đổi một cách nghiêm trọng.

Vào năm 321 SCN, Constantine – hoàng đế La Mã, lập phép lệnh quy định ngày thờ phượng mỗi tuần nhằm ngày Chủ nhật, trong khi luật pháp ngày Sabát của Ðức Chúa Trời nhằm Thứ bảy; vào năm 325 SCN, Lễ Vượt Qua hoàn toàn bị xóa bỏ; vào năm 354 SCN, chế độ lễ Nôen được lập ra mới; vào năm 568 SCN, thập tự giá được dựng lên trên nóc nhà thờ hay trong phòng cầu nguyện; cho đến thế kỷ thứ 5, thì cả Mười Ðiều Răn của Ðức Chúa Trời đã bị biến đổi hoàn toàn bởi Thiên Chúa giáo. Dưới đây là bảng so sánh mười điều răn trong Kinh Thánh và của Thiên Chúa giáo:

 

Sự phân loại của Philo

Sự phân loại của Augustine

1. Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.

2. Ngươi chớ thờ lạy bất kỳ hình tượng nào.

3. Ngươi chớ kêu danh Giêhôva Ðức Chúa
Trời ngươi vô ích.

4. Hãy nhớ ngày nghỉ (ngày Sabát) đặng làm
nên ngày thánh.

5. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.

6. Ngươi chớ giết người.

7. Ngươi chớ phạm tội tà dâm.

8. Ngươi chớ trộm cướp.

9. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.

10. Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi.

1. Thờ  phượng  một  Ðức  Chúa  Trời  và
kính mến Người trên hết mọi sự.2. Ngươi chớ kêu tên Ðức Chúa Trời mà
thề dối.

3. Giữ ngày Chúa Nhật.

4. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.

5. Ngươi chớ giết người.

6. Ngươi chớ phạm tội tà dâm.

7. Ngươi chớ trộm cướp.

8. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.

9. Ngươi chớ tham vợ kẻ lân cận ngươi.

10. Ngươi chớ tham của kẻ lân cận người.

 

Những việc gian ác (sự trái luật pháp) và gương xấu này tăng trội hơn từ thời hoàng đế Constantine của đế quốc La Mã, tức là vào khoảng 2-3 thế kỷ sau khi Ðức Chúa Jêsus thăng thiên. Cho nên, chúng ta phải trở lại trạng thái trước khi cỏ lùng bị gieo ra – tức là trở lại thời đại Hội Thánh Sơ Khai, mà tuân thủ các điều răn của Ðức Chúa Jêsus, và theo gương tốt của Ngài và các sứ đồ. Sở dĩ chúng ta phải như vậy là vì ấy là đường lối tốt lành và đúng đắn để chúng ta tìm lại lẽ thật. Ðương thời Hội Thánh Sơ Khai, có những luật lệ và điều răn của giao ước mới được giữ như ngày Sabát (Thứ bảy), Lễ Vượt Qua, Lễ Ngũ Tuần, Lễ Lều Tạm v.v… Cho nên, mọi luật lệ mà làm méo mó hoặc thay đổi những luật lệ của giao ước mới này đều là luật pháp gian ác, và là “tin lành cỏ lùng” mà ma quỉ đã gieo ra.

6. Kết cục của các kẻ làm gian ác, làm trái luật pháp

1) Chúng sẽ bị bó lại để quăng vào lò lửa.

“Bị bó lại” trong câu Kinh Thánh được ứng nghiệm bởi phong trào liên hiệp tôn giáo, tức là phong trào Ecumenical. Trên thực tế, nhiều đoàn thể tôn giáo dự phần vào phong trào này, đó thật là sự ứng nghiệm lời tiên tri về “cỏ lùng bị bó lại”.

2) Ðức Chúa Trời phán rằng “Hỡi kẻ làm gian ác (kẻ làm trái luật pháp), hãy lui ra khỏi Ta!”

Kẻ làm gian ác (kẻ làm trái luật pháp) chính là ma quỉ (Ðaniên 7:25). Việc gian ác này là sự thay đổi luật pháp của Ðức Chúa Trời, là việc làm trái luật pháp của Ngài để đối địch với Ðức Chúa Trời (Mathiơ 7:23). Mọi kẻ theo đuổi sự trái luật pháp sẽ bị chối bỏ tại Nước Thiên Ðàng.

3) Ðức Chúa Trời phán rằng kẻ truyền tin lành khác, tức là kẻ làm gian ác, làm trái luật pháp, sẽ bị rủa sả

Ðức Chúa Trời lập ra luật pháp chân lý và lẽ thật trên đất này và giải thích mọi nội dung đó trong Kinh Thánh tinh tế rồi. Nhưng ma quỉ Satan gian xảo lại chủ trương rằng “Lời (luật pháp và điều răn) của Ðức Chúa Trời trong Kinh Thánh đã bị xóa bỏ rồi.”, và nó lại lập ra mọi thứ phép tắc và giáo lý của nó. Cả thiên hạ đang theo những phép tắc của nó mà không có trong Kinh Thánh. Kinh Thánh cảnh cáo rằng nếu có ai truyền một tin lành nào khác với Tin Lành của Ðấng Christ thì kẻ ấy ắt bị rủa sả và quyết không tránh khỏi được hình phạt của địa ngục (Galati 1:6-9).