Cầu Nguyện

Cầu nguyện là nghi thức nài xin Ðức Chúa Trời ban phước lành. Không chỉ cầu xin phước lành mà còn nài xin Ngài giúp đỡ chúng ta khi đối đầu những tình huống, tình hình khó khăn, xấu xa.

Mathiơ 7:7-8 “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.”

Câu trên là lời hứa của Ðức Chúa Trời rằng ban cho chúng ta được mọi điều khi chúng ta cầu nguyện. Năng lực của cầu nguyện là vô hạn, và cầu nguyện có sức lực sáng tạo ra hữu (cái tồn tại) từ vô (cái không tồn tại). Ðức Chúa Jêsus dạy dỗ môn đồ của Ngài về năng lực cầu nguyện thông qua gương một việc.

Một hôm, Ðức Chúa Jêsus đem theo Phierơ, Giăng và Giacơ, đi lên núi và tỏ ra sự vinh hiển lớn của Ngài trước mặt 3 môn đồ. Khi từ núi trở xuống, đến chỗ mấy môn đồ khác, đang cãi với những thầy luật pháp giữa đám người. Vừa xem thấy Ðức Chúa Jêsus, mọi người ở đó đều chạy đến gần và chào Ngài. Ngài hỏi “Các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì?” Trong đám đông có một người trả lời “Lạy thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy; nó bị quỉ câm ám, không cứ chỗ nào quỉ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi; tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỉ ấy, song đuổi không được.” Ðức Chúa Jêsus bèn đáp rằng “Hỡi dòng dõi chẳng tin kia, Ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho Ta.” Họ bèn đem đứa trẻ cho Ngài, đứa trẻ vừa thấy Ðức Chúa Jêsus, tức thì quỉ vật mạnh nó, nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra. Ngài hỏi cha đứa trẻ ấy rằng “Ðiều này xảy đến cho nó đã bao lâu?” thì người cha trả lời rằng “Từ khi nó còn nhỏ. Quỉ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước, để giết nó đi; nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho!” Về lời này, Ngài lại phán rằng “Sao ngươi nói: Nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả.” Tức thì người cha đứa trẻ la lên cầu xin Ngài rằng “Tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi!”

Khi thấy dân chúng chạy đến đông, Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng “Hỡi quỉ câm và điếc, Ta biểu mầy phải ra khỏi đứa trẻ nầy, đừng ám nó nữa.” Nên quỉ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi, đứa trẻ trở như chết. Vậy, nhiều người nói rằng “Nó chết rồi.” Nhưng Ðức Chúa Jêsus nắm tay đứa trẻ, nâng lên thì nó đứng dậy.

Sau khi Ngài vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng “Sao chúng tôi đuổi quỉ ấy không được?” Đức Chúa Jêsus đã chỉ ra rằng sở dĩ các môn đồ không thể đuổi được quỉ ấy là bởi đã lười biếng trong cầu nguyện, mà đáp lời rằng “Nếu không cầu nguyện, thì chẳng ai đuổi thứ quỉ ấy ra được.” (Tham khảo: Mác 9:14-29).

1. Cầu nguyện là gì?

1) Cầu nguyện là sự hít thở linh hồn.

Mọi người được sống khi họ hít thở. Giống như vậy, linh hồn các thánh đồ có đức tin trong Ðức Chúa Trời thì được sống nhờ cầu nguyện; bởi vì cầu nguyện là sự hít thở của linh hồn vậy.

2) Cầu nguyện là cuộc đối thoại giữa Ðức Chúa Trời và chúng ta.

Ðức Chúa Trời là Cha linh hồn của chúng ta; chúng ta là con cái của Ðức Chúa Trời. Chúng ta nói chuyện với Ðức Chúa Trời thông qua cầu nguyện. Khi mừng rỡ thì nói rõ ràng cho Cha nghe việc mừng rỡ ấy, khi khó khăn thì cũng nói rõ ràng cho Cha nghe sự khó khăn ấy bởi cầu nguyện.

3) Cầu nguyện giống như là điện thoại.

Dù ban ngày hay ban đêm, lời cầu nguyện của chúng ta được báo cáo ngay lập tức tới Ðức Chúa Trời, còn Đức Chúa Trời ứng đáp cho nội dung cầu nguyện ấy của chúng ta.

2. Tại sao chúng ta cầu nguyện?

1) Phải cầu nguyện để cảm tạ Ðức Chúa Trời.

Mỗi ngày, chúng ta cảm nhận được sự yêu thương và ân huệ của Ðức Chúa Trời thật nhiều. Cho nên, chúng ta cầu nguyện để cảm tạ Ðức Chúa Trời – Ðấng đã ban cho chúng ta mọi điều hồng ân ấy. Khi dùng bữa thì cầu nguyện cảm tạ về việc Ngài ban cho lương thực mỗi ngày; khi gặp khó khăn rồi lại được giải quyết nhờ Ðức Chúa Trời giúp đỡ thì cũng cầu nguyện cảm tạ; khi đối đầu nghịch cảnh khó khăn cũng phải cầu nguyện cảm tạ vì chúng ta có sự trông mong vào Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta càng cảm tạ ân điển của Ðức Chúa Trời nhiều thì Ngài lại ban cho nhiều phước lành hơn nữa để chúng ta cảm tạ nữa.

2) Phải cầu nguyện để được Ðức Chúa Trời giúp đỡ.

Khi chúng ta sống đời này nhiều lúc cần sự giúp đỡ của người khác, bởi vì năng lực của mọi người đều có giới hạn. Chúng ta không thể sống mà không có sự giúp đỡ của Ðức Chúa Trời. Cho nên, chúng ta phải cầu nguyện lên Ðức Chúa Trời – Ðấng biết sự yếu đuối chúng ta và giúp đỡ cho (Êsai 41:10).

3) Cầu nguyện để vâng phục lời (để nhận lấy điều chúng ta cần).

Ðức Chúa Jêsus hứa chắc chắn rằng Ngài sẽ trả lời về cầu nguyện của chúng ta.

Mathiơ 7:7-8 “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.”

Trên đường đi đức tin, chúng ta hay gặp những việc chúng ta phải xin, phải tìm, và phải gõ cửa nữa. Khi xin, tìm và gõ cửa theo như lời Ðức Chúa Jêsus thì sự mong muốn của chúng ta đều được trả lời.

4) Cầu nguyện để chiến thắng thử thách.

Ðức Chúa Jêsus đã thắng được sự cám dỗ của ma quỉ Satan, bởi vì Ngài cầu nguyện trong 40 ngày đêm bởi không ăn không uống (Mathiơ 4:1-11). Ngài cũng phán dặn chúng ta rằng “Hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra.” (Luca 21:34-36). Còn Ðaniên mỗi ngày cầu nguyện ba lần, hướng về Giêrusalem, dù bị bắt làm phu tù ở Babylôn. Nhờ cầu nguyện, người cũng được thoát khỏi từ hang sư tử (Ðaniên 6:19-25). Gióp thì cuối cùng thắng được thử thách ác liệt của ma quỉ Satan bởi cầu nguyện lên Đức Chúa Trời (Gióp 42:10). Giôna hầu cho người dân thành Ninive hối cải và hầu cho họ được thoát khỏi tai vạ bởi cầu nguyện ăn năn hối cải, quyết định vâng phục mạng lịnh của Ðức Chúa Trời (Giôna 2:1-3:10). Ngoài ra, còn nhiều tổ tiên đức tin chiến thắng hoạn nạn bởi cầu nguyện nữa. Giống như vậy, chúng ta cũng phải sống một cuộc sống cầu nguyện để thắng được mọi điều, mọi sự thử thách.

3. Chúng ta phải cầu nguyện như thế nào?

1) Phải cầu nguyện trước hết là để tìm kiếm nước của Ðức Chúa Trời và công bình của Ngài.

Mathiơ 6:33 “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài.”

Nếu người nào cầu xin để tìm kiếm tham muốn của mình mà trái nghịch ý định của Ðức Chúa Trời, thì cầu nguyện đó không được đáp lời. Bởi vì ấy giống như sự trẻ em đòi cái súng hay con dao.

2) Phải cầu nguyện trong khi tin chắc rằng Ðức Chúa Trời sẽ ban cho.

Giacơ 1:6-8 “Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa; ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định.”

Cầu nguyện không bằng đức tin thì không có sức sống. Cầu nguyện là nói chuyện linh hồn với Ðức Chúa Trời, cho nên phải tin chắc chắn vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời mà cầu nguyện. Giữa cầu nguyện bằng lòng tin chắc chắn vào sự tồn tại của Ðức Chúa Trời và cầu nguyện bằng lòng nghi ngờ, có sự khác nhau rất lớn. Điều ấy giống như cùng là sự bấm chuông, nhưng có sự khác biệt giữa sự bấm chuông không hỏng với sự bấm chuông hỏng. Dù bấm chuông hỏng nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không có ai trả lời, giống như vậy, cầu nguyện bằng lòng nghi ngờ sẽ không thể nhận được lời đáp của Đức Chúa Trời.

3) Phải hết lòng tận tình mà cầu nguyện.

Cầu nguyện thật là một việc trọng yếu. Ðấng nghe lời cầu nguyện là Ðức Chúa Trời chí thánh. Cho nên người cầu nguyện phải hết lòng tận tình mà cầu nguyện.

4. Chúng ta phải cầu nguyện với chủ đề nào?

1) Trước hết, chúng ta cầu xin nước của Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài (Mathiơ 6:25-34).

2) Cầu xin ban cho sự khôn ngoan rộng rãi (Giacơ 1:5).

3) Cầu xin hầu cho khỏi sa vào sự cám dỗ (Luca 22:40).

4) Cầu xin ban cho Ðức Thánh Linh (Luca 11:13).

5) Cầu xin mở cửa cho sự giảng đạo (Côlôse 4:2-6).

6) Cầu xin dẫn dắt hầu cho đứng vững trong đức tin (Côlôse 4:12).

7) Cầu xin dẫn dắt hầu cho hiểu trọn vẹn lời lẽ thật (Thi Thiên 119:18).

8) “Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin Lành.” (Êphêsô 6:18-19). Thông qua câu này, chúng ta phát hiện ra sự thật rằng cầu nguyện sốt sắng lên Đức Chúa Trời bằng tấm lòng gắng sức làm trọn sứ mệnh với tư cách là người giúp việc của giao ước mới, là cầu nguyện được chúc phước nhiều nhất.

5. Cầu nguyện của chúng ta được đáp lời như thế nào?

1) Việc khẩn cấp được đáp lời ngay.

2) Có khi được đáp lời lâu sau cầu nguyện. Cho nên, Ngài phán chúng ta phải cầu nguyện luôn không hề mệt mỏi cho đến chừng nào được đáp lời (Luca 18:1-8, 11:5-8, I Các Vua 18:41-46). Không có sự nhịn nhục cũng không được đáp lời cầu nguyện.

3) Cũng có những cầu nguyện không được đáp lời.

• Cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình (Giacơ 4:2-3).
• Cầu xin không theo ý muốn của Ðức Chúa Trời (I Giăng 5:14-15).
• Cầu xin của người không vâng phục (Giacơ 1:6-8).

4) Cũng có cầu nguyện được đáp lời bằng cách khác chứ không theo y như lời cầu xin. Sứ đồ Phaolô đã ba lần cầu xin Ðức Chúa Trời làm cho bệnh mình được lành, nhưng Ðức Chúa Trời đã để lại một cái giằm xóc vào thịt của sứ đồ Phaolô để người không kiêu ngạo được, và phán rằng “Ân điển Ta đủ cho ngươi rồi.” (II Côrinhtô 12:7-10).

6. Chúng ta phải sinh hoạt cầu nguyện như thế nào?

1) Bản thân cuộc sống phải là một chuỗi cầu nguyện liên tục.

Làm bất cứ công việc gì, chúng ta phải bắt đầu bằng cầu nguyện, tiến hành bằng cầu nguyện, kết thúc bằng cầu nguyện. Đó chính là thực hiện lời phán “Hãy cầu nguyện không thôi.” (I Têsalônica 5:17), để cầu nguyện luôn được tiến hành trong cuộc sống.

2) Những cầu nguyện trong cuộc sống

• Phải cầu nguyện khi thức dậy vào buổi sáng.
• Phải cầu nguyện vào mỗi bữa cơm.
• Phải cầu nguyện theo giờ cầu nguyện định sẵn mỗi ngày.
(Mùa hè: 9 giờ sáng, 3 giờ chiều / Mùa đông: 10 giờ sáng, 2 giờ 30 phút chiều)
• Phải cầu nguyện nhìn lại công việc một ngày sau khi đã kết thúc công việc một ngày trước khi đi ngủ.
• Phải cầu nguyện ngay lập tức khi cần sự giúp đỡ của Ðức Chúa Trời để thắng sự cám dỗ, sự bắt bớ và sự khó khăn v.v…
• Cũng phải cầu nguyện khi có việc đáng cảm tạ.
• Phải cầu nguyện khi cần hối cải về sự sai lầm của mình.
• Ngoài ra, cũng phải cầu nguyện trong những trường hợp đặc biệt nữa.

3) Phải cố gắng có thời gian riêng cho cầu nguyện đặc biệt.

• Cầu nguyện kiêng ăn khi đức tin không tăng trưởng hoặc đang bị trì trệ. Ðức Chúa Trời phán Ngài đẹp lòng cầu nguyện kiêng ăn (Êsai 58:6).
• Cầu nguyện kiêng ăn định kỳ mỗi năm được giữ nhằm Lễ Bánh Không Men (Ngày 15 tháng 1 Thánh Lịch). Cầu nguyện này có ý nghĩa dự phần vào sự đau đớn trên thập tự giá của Đức Chúa Jêsus (Mác 2:20).
• Ngoài ra, cho đức tin cá nhân hay trường hợp đặc biệt, có thể định giờ riêng mà cầu nguyện buổi mai hay ở ngoài trời (Mác 1:35).