Tín ngưỡng

Thờ Phượng

Thờ phượng là nghi thức bày tỏ ra sự tôn kính của chúng ta đối với Ðức Chúa Trời bởi lòng khiêm tốn tự hạ mình xuống, bằng cách dâng lên cầu nguyện và tán dương để tôn vinh và…

Siôn

1. Sự phước lành của Ðức Chúa Trời được hứa đối với người dân thành Siôn Đã là người tin vào Ðức Chúa Trời thì chắc đều đã từng nghe về cái tên “Siôn”. Tuy nhiên, thật ra thì không…

Truyền Ðạo

1. Truyền đạo là gì? Truyền đạo có nghĩa là truyền lẽ thật – Tin Lành. Dầu tốt đến mức nào, nếu cái ấy không được truyền cho chính mình hay người khác, thì vô ích. Nếu 2000 năm trước,…

Linh Hồn

Nếu là người đã sanh ra ở đời này thì chắc ít nhất cũng có một lần nghi vấn về những điều như mình từ đâu mà sanh ra, sẽ đi đâu, sống đời này để làm gì, tại sao…