Lẽ thật

Hội Thánh của Đức Chúa Trời coi trọng đức tin và việc làm dựa trên Kinh Thánh. Quý vị có muốn biết lẽ thật trong Kinh Thánh không?