Giới thiệu Hội Thánh

Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong thế giới

Theo lời tiên tri Kinh Thánh, Đấng An Xang Hồng thành lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới vào năm 1964, hiện tại có hơn 7.000 Hội Thánh được xây dựng tại 175 quốc gia và hơn 2 triệu 700 nghìn thánh đồ được đăng ký. Theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời Mẹ – Đấng làm gương “tình yêu ban cho”, Hội Thánh làm biến hóa thế gian ấm áp.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời tín ngưỡng lẽ thật nguyên chất của Hội Thánh sơ khai

Hội Thánh của Đức Chúa Trời học tập đức tin và lẽ thật của giao ước mới mà cách đây 2000 năm trước Đức Chúa Jêsus đến dạy dỗ và làm gương trực tiếp. Cho dù Đức Chúa Jêsus dạy dỗ 3 kỳ 7 lễ trọng thể như ngày Sabát, Lễ Vượt Qua v.v… và làm gương là giao ước mới nhưng theo dòng trải của thời gian, các điều răn của Đức Chúa Trời đã bị biến chất. Chúng tôi lấy Kinh Thánh làm cơ sở, khôi phục đức tin và lẽ thật giao ước mới nguyên chất của Hội Thánh sơ khai.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời thực tiễn tình yêu chân thật

Theo sự dạy dỗ thiện lành của Đức Chúa Trời Mẹ, các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời thực tiễn tình yêu thương của Đức Chúa Trời thông qua hoạt động phụng sự đa dạng như vận động môi trường, vận động hiến máu, cứu hộ tai nạn, đóng góp xã hội v.v… trên toàn thế giới. Được công nhận công lao thể này, Hội Thánh đã đón nhận hơn 2.000 lần giải thưởng từ chính phủ các nước và đoàn thể có quyền uy như huân chương, tuyên dương, bản cảm tạ gồm Giải thưởng phụng sự tình nguyện của tổng thống Obama, Mỹ và Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Nữ hoàng Anh quốc v.v…

Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin vào Đức Chúa Trời Cha (Mathiơ 6:9) cùng Đức Chúa Trời Mẹ (Galati 4:26). Mong quý vị đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời và phát hiện lẽ thật nguyên chất của Hội Thánh sơ khai mà Đức Chúa Jêsus Christ đã lập vào 2000 năm trước.

Khải Huyền 22:17  Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.