Đón Giải thưởng của thổng thống từ 3 đời chính phủ Đại Hàn Dân Quốc

Đón nhận Giải thưởng tổng thống Đại Hàn Dân Quốc

Hội Thánh của Đức Chúa Trời đón nhận giải thưởng từ chính phủ qua 3 chính phủ Đại Hàn Dân Quốc: 
Tuyên dương tổng thống từ tổng thống Kim Dae Jung (Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol) vào năm 2003,  Huy chương Đại Hàn Dân Quốc từ tổng thống Roh Moo Hyun (Mục sư Kim Jung Rak) vào năm 2004,  và Tuyên dương tổng thống từ tổng thống Park Geun Hye (Giải đoàn thể) vào năm 2015.

Tuyên dương đoàn thể từ tổng thống (05/2015)│ Huân chương chính phủ (08/2004)│ Tuyên dương của tổng thống (02/2003)

Đây là giải thưởng vinh dự nhất đối với đoàn thể ở Đại Hàn Dân Quốc. Giải thưởng này được tặng cho đoàn thể tích lũy thành tích trong lĩnh vực liên quan trên 5 năm, mà được tặng cho đoàn thể tôn giáo là việc rất ngoại lệ. Việc này mang ý nghĩa khen ngợi công lao đóng góp trong việc phát triển và liên hiệp Đại Hàn Dân Quốc.