Category Archives: Đức Chúa Trời Mẹ

Chúng ta có thể nhận được cơ nhiệp Nước Thiên Đàng thông qua Đức Chúa Trời Mẹ. Trong Kinh Thánh, Ápraham biểu tượng cho Đức Chúa Trời, nên Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta có thể nhận được cơ nghiệp Nước Thiên Đàng như thế nào thông qua lịch sử của gia đình Ápraham. Người được nhận cơ nghiệp của gia đình Ápraham là Ysác. Dù Ápraham có con là Íchmaên được sanh bởi Aga, nhưng Đức Chúa Trời đã không cho phép Íchmaên được hưởng cơ nghiệp, mà cho phép cơ nghiệp được ban cho Ysác, là con

Đức Chúa Trời Mẹ. Hội Thánh của Đức Chúa Trời, là nơi coi trọng lời dạy dỗ của Kinh Thánh, không chỉ tin vào Đấng Christ Tái Lâm, Đấng An Xang Hồng, mà còn tiếp nhận Mẹ Giêrusalem là Đức Chúa Trời nữa. Kinh Thánh phán rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời Số Nhiều, và cho biết rằng hình của Ngài là người Nam và người Nữ, nên Đức Chúa Trời tồn tại là Đức Chúa Trời Nam và Đức Chúa Trời Nữ. Các bạn đã từng nghĩ rằng “Tại sao phải gọi Đức Chúa Trời là Cha”

Có một từ vựng như câu đố, làm chứng sự thật rằng Đức Chúa Trời Mẹ có tồn tại. Đó là “Êlôhim”. Êlôhim có nghĩa là “Các Đức Chúa Trời”, chỉ ra Đức Chúa Trời từ Hai Đấng trở lên, chứ không phải là Đức Chúa Trời Số Ít. Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời tồn tại là Nam, tức Đức Chúa Trời Cha, và Nữ, tức Đức Chúa Trời Mẹ.   Công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời Mẹ và công việc làm ngừng việc xây dựng tháp Babên Thông qua sách Sáng Thế Ký, chúng

3/3