Category Archives: Đấng Christ An Xang Hồng

Để cứu rỗi chúng ta, Đức Chúa Trời đã chia 6000 năm công việc cứu chuộc làm ba thời đại là thời đại Đức Cha, thời đại Đức Con, thời đại Đức Thánh Linh, rồi qui định tên khác nhau của Đấng Cứu Chúa tuỳ theo mỗi thời đại, thời đại Đức Cha là Giêhôva, thời đại Đức Con là Jêsus, và thời đại Đức Thánh Linh là Đấng An Xang Hồng. Thời đại này là thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng, nên Đức Chúa Trời đến với danh Đấng An Xang Hồng, là Tên Mới của thời đại

1/1