Category Archives: Bản chất Cơ Đốc giáo

Sự sống đời đời, ai ban cho? Sự sống đời đời. Hết thảy nhân loại đều mong ước. Tuy nhiên, sự sống đời đời không phải là thứ ban cho bất kỳ ai. Cũng giống như Đức Chúa Trời đã cứu rỗi người dân Ysơraên vào thời Xuất Êdíptô, duy chỉ Đức Chúa Trời mới có thể ban cho chúng ta sự sống đời đời cùng sự cứu rỗi. “Nhưng chúng ta biết Con Ðức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết Ðấng chân thật, và chúng ta ở trong Ðấng

Trước khi giữ lễ trọng thể Lễ Vượt Qua, sinh hoạt “bi thảm” của Ysơraên Khởi nguyên của Lễ Vượt Qua bắt nguồn từ đêm hôm trước ngày Ysơraên thoát khỏi Êdíptô. Khi thiên sứ của sự chết hủy diệt các con đầu lòng của Êdíptô, những người dân Ysơraên mà đã bôi huyết của chiên con lên hai cây cột, thì đã được cứu vớt khỏi tai nạn. Để giải phóng người dân Ysơraên đang rên siết do làm nô dịch ở xứ Êdíptô trong vòng 430 năm, Đức Chúa Trời đã lựa chọn Môise và trải ra sự

Lịch sử biến đổi ngày Sabát – Sự tôn kính thần mặt trời của La Mã “Ngày Sabát là ngày thứ bảy, đúng là Thứ Bảy. Hội Thánh Sơ Khai đã giữ ngày Sabát đặng làm nên ngày thánh theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:2, 18:4). Vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu xem vì sao hầu như mọi hội thánh vào ngày nay giữ lễ thờ phượng vào Chủ nhật. Cơ Đốc giáo sơ khai đã được bắt đầu và phục hưng từ Giêrusalem, rồi được truyền bá tới khu vực Tiểu

Ngày Sabát Bị Biến Đổi Thành Chủ Nhật Đức Chúa Trời đã phán rõ ràng rằng “Chỉ những kẻ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì mới được đi vào Nước Thiên Đàng (Mathiơ 7:21-23).” Đức Chúa Trời vui mừng khi chúng ta dâng lễ thờ phượng vào ngày nào đây? Là Chủ nhật mà rất nhiều người thế gian đang giữ, hay là ngày Sabát (Thứ Bảy) mà Đức Chúa Trời phán dặn hãy giữ đây? Chúng ta có thể trả lời ngay rằng đó là ngày Sabát (Thứ Bảy) mà Đức Chúa Trời phán phải giữ,

Ngày Sabát là ngày thờ phượng mà Đức Chúa Trời phán lệnh “Ngày Sabát là ngày thờ phượng mà Đức Chúa Trời Đấng Sáng Tạo phán lệnh. Hội Thánh của Đức Chúa Trời, nơi tiếp nhận Đấng An Xang Hồng làm Đấng Christ Tái Lâm, đang giữ đúng ngày thứ bảy vào Thứ Bảy, theo lời dạy dỗ trong Kinh Thánh. Rất nhiều Cơ đốc nhân trên toàn thế giới đều nhầm lẫn rằng ngày thứ bảy Sabát mà Đức Chúa Trời nghỉ ngơi sau khi dựng nên trời đất và muôn vật là Chủ nhật (Chúa nhật) theo chế

5/5