Category Archives: Giảng đạo

[Bản quyền video này thuộc về Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới. Cấm sao chép và phân phối trái phép] Kể cả các thiên sứ trên trời cũng phải ghen tỵ với ngày Sabát của giao ước mới, nhưng Satan dỗ dành người ta như thể thứ trên trái đất này còn có giá trị hơn, hòng hủy báng khiến cho không xem ngày Sabát của Đức Chúa Trời.

Ban Mênchixêđéc là lẽ thật trọn vẹn mà Đức Chúa Trời đã bảo lãnh, có ý nghĩa là Lễ Vượt Qua giao ước mới dẫn dắt nhân loại tới sự tha tội và sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời phán rằng Lễ Vượt Qua giao ước mới được lập nên bởi thịt và huyết của Đức Chúa Jêsus chứ không phải huyết của thú vật là luật lệ phải giữ đời đời.

Chế độ thành ẩn náu là chế độ trong luật pháp Cựu Ước của Ysơraên, và là lẽ thật quan trọng làm thức tỉnh phương pháp trở về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Phương pháp duy nhất để có thể từ thành ẩn náu trở về quê hương Nước Thiên Đàng chính là tham dự vào Lễ Vượt Qua được lập nên bởi hy sinh của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm.  

Giống như nguyên lý phải có thực thể thì mới có hình bóng, vì trong thế giới phần linh hồn có gia đình Nước Thiên Đàng, nên ở trong thế giới phần xác, là hình bóng, cũng có chế độ gia đình. Giống như gia đình phần xác, là hình bóng, được kết nối bởi huyết thống, chỉ thông qua huyết của Đấng Christ bởi Lễ Vượt Qua giao ước mới thì mới có thể trở thành gia đình Nước Thiên Đàng.

4/4