Hội Thánh của Đức Chúa Trời

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới tin vào Đức Chúa Trời Cha cùng Đức Chúa Trời Mẹ theo Kinh Thánh, và giữ giao ước mới. Hơn 7.500 Hội Thánh được xây dựng tại 175 quốc gia trên toàn thế giới, và hơn 3 triệu 300 nghìn thánh đồ được đăng ký. Theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng làm gương “tình yêu ban cho”, Hội Thánh làm biến hóa thế gian ấm áp.